Få tilskud til din private skovrejsning

Drømmer du om mere natur med skovrejsning på din ejendom?

-  Så er der nu gode muligheder for at komme i gang. Ordningen for privat skovrejsning er revideret, og det kan gøre det mere attraktivt at plante skov på din ejendom. Her giver vi dig et overblik over mulighederne med ordningen for skovrejsning på landbrugsjord. Vil du vide mere, så kontakt din lokale skovfoged hos Skovdyrkerne. Skovfogeden kan hjælpe dig med, at du får dine drømme opfyldt med din skovrejsning på din ejendom.

At plante skov er en stor beslutning, men en forsimpling af skovrejsningsordning i 2016 suppleret med en trimning i 2017 gør ordningen attraktiv for mange lodsejere.

Hvem kan få tilskud til privat skovrejsning?

Private ejere af landbrugsjord kan opnå tilskud til skovrejsning. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

Hvilke arealer ydes der tilskud til privat skovrejsning?

Der ydes tilskud til privat skovrejsning, hvor arealets form, terræn, jordbundsforhold o. lign. gør arealet egnet til skovdrift. Desuden skal arealet opfylde følgende krav:

  • Været i regelmæssig erhvervsmæssig landbrugsdrift, samt været i drift i seneste dyrkningssæson - herunder som vedvarende græsarealer og udyrkede arealer, der modtager grundbetaling.
  • Skal i forvejen være ubevokset (ikke skovbevokset). Juletræer, pyntegrønt, energiskov eller lignende i kort omdrift opfattes ikke som skov og kan konverteres til skov ved ordningen for privat skovrejsning.
  • Skal kunne tilplantes uden at stride mod lovgivning, offentlig planlægning, fredninger, servitutter, beskyttelseshensyn i Natura 2000 - områder o.lign. 

Der ydes ikke tilskud til:

  • Eksisterende fredskovspligtige arealer.
  • Arealer, hvor tilplantning er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud.
  • Anlæg af skov, som ejeren i forvejen over for offentlig myndighed er forpligtet til at anlægge.
  • Tilplantninger til produktion af juletræer, pyntegrønt samt energiskov og lignende i kort omdrift.
  • Arealer mindre end 2 ha  

Krav til den nye skov

Den nye skov bliver pålagt fredskovspligt. Dette betyder, at skovrejsningsarealet fremover skal være skov og opfylde skovlovens krav. Dette indebærer bl.a.:

  • Maksimalt 10% af arealet kan drives i kort rotation (fx juletræer og pyntegrønt)
  • Naturområder, såsom søer, moser, heder og enge, må ikke ændres ved opdyrkning, afvanding, tilplantning eller lign. - uanset naturområdets størrelse.

Arealet skal tilplantes med træarter, der er egnede til jordbunden og der skal etableres skovbryn af løvtræer og buske i kanten af arealet med skovrejsning.

Skovrejsningen skal ske uden anvendelse af pesticider og uden forudgående dybdepløjning. Sprøjtning på arealet er således ikke tilladt. Det samme gælder vildtafværgemidler, men der kan anvendes vildthegn, vækstrør o. lign.

Vandrammedirektivet

Hele landet er opdelt i hovedvandsoplande, der igen er delt i delvandsoplande

I hovedparten af disse delvandsoplande er der fastsat mål for reduktion af kvælstofudledningen. Ordningen for privat skovrejsning prioriterer skovtilplantning i disse områder.

Plantetallet i skovrejsninger

Der skal plantes mindst 4.000 planter og hovedparten af træarterne skal være  af løv.

Etableringstilskuddet til privat skovrejsning

Tilskuddet til en privat skovrejsning udbetales på én gang efter tilplantning er fuldført. Det er ikke muligt at opdele anlægget i etaper.

I ansøgningsrunden 2017 vil det alene være projekter i delvandsoplande med et kvælstofreduceringsbehov, der vil komme i betragtning. Det vil sige at satsen for privat skov rejsning bliver 32.000 kr. pr. ha til plantning eller 12.000 kr. pr. ha til såning. 

Vildthegn: Der gives et fast tilskud på 15 kr. pr. løbende meter hegn, når der opsættes vildthegn omkring skovrejsningen.

Grundbetalingsordningen kan bevares ved skovrejsning

Arealer tilplantet med tilskud efter ordningen for privat skovrejsning har mulighed for at modtage den årlige grundbetaling på ca. 1.900 kr. pr. ha. Der ansøges om grundbetaling hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Prioritering

Der foretages en prioritering blandt de indkomne ansøgninger til privat skovrejsning.

Beliggenhed inden for et delvandsområde med fastsat mål for reduktion af kvælstofudledning er en forudsætning for tilskud. På kortet her er det områderne med højt tilskud (mørkegrønne).

Herefter følger med faldende vægt: (1) Områdets kvælstoftilbageholdningsevne, (2) Beliggenhed i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i vandindvindingsoplande og (3) klimatilpasning. Endeligt kan størrelsen af skovrejsningsarealet tælle med i prioriteringen.

Ansøgning til privat skovrejsning

Ansøgningsperioden til privat skovrejsning offentliggøres normalt først på året. Der ansøges digitalt via tastselv service og Internet Markkort.

Skattemæssige forhold

De udbetalte tilskud til privat skovrejsning er skattepligtig indkomst. Udgifter til skovrejsningen kan fradrages med indtil 20% årligt. Hvis udgifterne til skovrejsningen ikke overstiger 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet dog fradrages straks i det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Skattefradrag forudsætter dog, at bedriften ikke betragtes som hobby - virksomhed.

Torsten Hansen, Skovrider, Skovdyrkernes Sekretariat. Revideret 7. juni 2017.