Få tilskud til din skovtilplantning

Drømmer du om mere natur og skov på din ejendom?

-  så er der nu gode muligheder for at komme i gang. Skovrejsningsordningen er revideret og det kan gøre det mere attraktivt at plante skov på din ejendom. Her giver vi dig et overblik over mulighederne. Vil du vide mere, så kontakt din lokale konsulent hos Skovdyrkerne.

At plante skov er en stor beslutning, men en forsimpling af skovrejsningsordning i 2016 suppleret med en trimning i 2017 gør ordningen attraktiv for mange lodsejere.

Hvem kan få tilskud?

Private ejere af landbrugsjord kan opnå tilskud til tilplantning med skov. En privat ejer kan både være en person, et selskab, en fond, en forening eller lignende.

Hvilke arealer ydes der tilskud til?

Der ydes tilskud til plantning på landbrugsjord, hvor arealets form, terræn, jordbundsforhold o. lign. gør arealet egnet til skovdrift. Desuden skal arealet opfylde følgende krav:

  • Været i regelmæssig erhvervsmæssig landbrugsdrift, samt været i drift i seneste dyrkningssæson - herunder som vedvarende græsarealer og udyrkede arealer, der modtager grundbetaling.
  • Skal i forvejen være ubevokset (ikke skovbevokset). Juletræer, pyntegrønt, energiskov eller lignende i kort omdrift opfattes ikke som skov.
  • Skal kunne tilplantes uden at stride mod lovgivning, offentlig planlægning, fredninger, servitutter, beskyttelseshensyn i Natura 2000 - områder o.lign. I kommuneplanerne er der udpeget områder hvor skovrejsning er uønsket. I disse områder må der ikke etableres skov, medmindre der gives dispensation.

Der ydes ikke tilskud til:

  • Eksisterende fredskovspligtige arealer.
  • Arealer, hvor tilplantning er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud.
  • Anlæg af skov, som ejeren i forvejen over for offentlig myndighed er forpligtet til at anlægge.
  • Tilplantninger til produktion af juletræer, pyntegrønt samt energiskov og lignende i kort omdrift.
  • Arealer mindre end 2 ha  

Krav til den nye skov

Den nye skov bliver pålagt fredskovspligt. Dette betyder, at arealet fremover skal være skov og opfylde skovlovens krav. Dette indebærer bl.a.:

  • Maksimalt 10% af arealet kan drives i kort rotation (fx juletræer og pyntegrønt)
  • Naturområder, såsom søer, moser, heder og enge, må ikke ændres ved opdyrkning, afvanding, tilplantning eller lign. - uanset naturområdets størrelse.

Arealet skal tilplantes med træarter, der er egnede til jordbunden og der skal etableres skovbryn af løvtræer og buske i kanten af den nye skov.

Anlægget skal ske uden anvendelse af pesticider og uden forudgående dybdepløjning. Sprøjtning på arealet er således ikke tilladt. Det samme gælder vildtafværgemidler, men der kan anvendes vildthegn, vækstrør o. lign.

Vandrammedirektivet

Hele landet er opdelt i hovedvandsoplande, der igen er delt i delvandsoplande

I hovedparten af disse delvandsoplande er der fastsat mål for reduktion af kvælstofudledningen. Tilskudsordningen prioriterer skovtilplantning i disse områder.

Plantetal

Der skal plantes mindst 4.000 planter og hovedparten af træarterne skal være  af løv.

Etableringstilskuddet

Etableringstilskuddet udbetales på én gang efter tilplantning. Det er ikke muligt at opdele anlægget i etaper.

I ansøgningsrunden 2017 vil det alene være projekter i delvandsoplande med et kvælstofreduceringsbehov, der vil komme i betragtning. Det vil sige at tilskudssatsen er 32.000 kr. pr. ha til plantning eller 12.000 kr. pr. ha til såning. 

Vildthegn: Der gives et fast tilskud på 15 kr. pr. løbende meter hegn, når der opsættes vildthegn om tilplantningen.

Grundbetalingsordningen

Arealer tilplantet med tilskud efter skovrejsningsordningen har mulighed for at modtage den årlige grundbetaling på ca. 1.900 kr. pr. ha. Der ansøges om grundbetaling hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Prioritering

Der foretages en prioritering blandt de indkomne ansøgninger.

Beliggenhed inden for et delvandsområde med fastsat mål for reduktion af kvælstofudledning er en forudsætning for tilskud. På kortet Åbner eksternt link i et nyt vindueher er det områderne med højt tilskud (mørkegrønne).

Herefter følger med faldende vægt: (1) Områdets kvælstoftilbageholdningsevne, (2) Beliggenhed i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i vandindvindingsoplande og (3) klimatilpasning. Endeligt kan størrelsen af skovrejsningsarealet tælle med i prioriteringen.

Ansøgning

Ansøgningsperioden vil være fra 3. juli til 3. september 2017. Der ansøges digitalt via tastselv service og Internet Markkort.

Skattemæssige forhold

De udbetalte tilskud er skattepligtig indkomst. Udgifter til tilplantning kan fradrages med indtil 20% årligt. Hvis udgifterne ikke overstiger 25.000 kr. pr. år pr. ejendom, kan beløbet dog fradrages straks i det indkomstår, hvori udgiften er afholdt. Skattefradrag forudsætter dog, at bedriften ikke betragtes som hobby - virksomhed.

Torsten Hansen, Skovrider, Skovdyrkernes Sekretariat. Revideret 7. juni 2017.