Medlemskab

Kontingent for 2017/2018 er (alle priser er excl. moms):

Grundkontingent: 705 kr. pr. aktivt medlem.

Arealkontingent beregnes særskilt for skov og for juletræer/klip med nedenstående takster:

Arealinterval
Arealtype0 - 9,9 ha10 - 49,9 ha>50 ha
Almindelig skov60 kr/ha50 kr/ha30 kr/ha
Juletræer/klippegrønt101 kr/ha65 kr/ha40 kr/ha

 Se beregningseksempel og beregningsværktøj her.

Maksimumkontingent er 9.567 kr. For ejendomme på maksimumkontingent laves en særskilt medlemsaftale.

Kontingent på 327 kr. pr. passivt medlem.

Ydelser

Kontingentet inkluderer skovbesøg, telefonrådgivning, medlemssbladet 'Skovdyrkeren', som udsendes 8 gange årligt, samt mulighed for deltagelse i temadage og udflugter.

Rådgivningshonorar

Ydelser ud over de ovenfor nævnte kontingentbetalte ydelser, faktureres efter tidsforbrug. Det er eksempelvis tilskudsansøgninger, driftplaner, certificering og andre særlige rådgivningsopgaver.

TimeprisMedlemsrabat %Medlemspris
Særlig rådgivning1.30530%910
Skovfogedindsats90520%720

Skovfogedindsats ved

længerevarende faste opgaver

79520%640

Andre ydelser:

Pyntegrøntklubben

Medlemmer af foreningen kan for 250 kr. pr. år være med i klubben, hvor der er 3-4 faglige arrangementer årligt.

Kulturabonnement

Et udvidet tilsyn med klippegrønt- og juletræsarealer. Prisen er 1.000 kr. + 150 kr. pr. ha. pr. år. Arealerne tilses 3 gange i løbet af vækstperioden. Der tilses for utøj og ukrudt. Tilklipning og vildtskader overvåges. Der laves notater ved hvert tilsyn. Eventuelle tiltag aftales med ejer. Tilsynet laves på faglig forsvarlig vis, men det er ikke en forsikring mod nævnte problemer.

Forsikringer

Foreningen tilbyder skovbrandsforsikringer og stormfaldsforsikringer, se nærmere her.

'SKOVEN'

Årsabonnement på Dansk Skovforenings månedstidsskrift 'SKOVEN' til en rabatpris, som for 2017 er 488 kr. Samtidig modtages 'Skoven Nyt' som udsendes ca. 30 gange pr. år. Disse omtaler aktuelle emner som kurser, ny lovgivning, rummer annoncer m.v.

Skovkort, grøn driftsplan og certificering

Driftsplan bestående af digitaliseret skovkort i farver med tilhørende bevoksningsliste og tabeller over arealer for forskellige træarter og stående vedmasse - udarbejdes efter individuel aftale.

Certificering af skov efter PEFC og/eller FSC eller certificering af juletræsproduktion efter Global GAP tilbydes.

Regnskab

Der føres en konto for alle foreningens medlemmer. Aktuelle saldooplysninger, kontoudtog, og periodeopgørelser kan rekvireres i fornødent omfang. For særskilt momsregnskab med afregning til Told & Skat aftales individuel pris.

Handelsvirksomhed

Provision / avance

Ved salg af et medlems produkter beregnes en avance eller en provision.

Handel med nåletræ og løvtræAfregnes som faste mængdeafhængige priser. Aktuel prisliste kan rekvireres hos skovfogeden.
Handel med flis5-20% provision - afhængig af projektets størrelse
Handel med juletræer og grøntAfregnes som en fast pris aftalt i den enkelte handel.

 

Provision/avance dækker foreningens afsætningsarbejde. Ved store partier ydes en reduktion i salgsprovisionen. Ved salg af sanketræ tages op til 35% i salgsprovision.

Entreprisevirksomhed

Ved udførelse af arbejdsopgaver pålægges en avance inden fakturering. Denne dækker instruktion af og tilsyn med entreprenører samt administration

De fleste arbejdsopgaver kan aftales udført til en fast pris. Dette vil oftest være pr. enhed, men det kan også være for en hel opgave, evt. inkl. materialer og planter. Det kan f.eks. være en tilplantning på landbrugsjord, anlæg af en allé, opsætning af hegn, skovningsopgaver eller større renholdelsesopgaver.

Salg af materialer, planter m.v.

Vi leverer planter, gødning, kemikalier, juletræsnet, hegn og materialer til juletræsproduktion m.v. Vi køber, sammen med de øvrige skovdyrkerforeninger, stort ind og kan derfor tilbyde konkurrencedygtige priser og med mulighed for mængderabatter.

Betalingsforhold

Afregninger

Foreningen udarbejder et afregningsbilag på alt, hvad vi afsætter af medlemmernes produkter. Dette fremsendes normalt til medlemmet få dage efter at selve salget af produktet er sket - typisk på det tidspunkt, hvor selve leverancen sker og risikoen for produktet overgår til køberen.

For flis udarbejdes afregningsbilaget dog noget senere end varens overgang. Dels fordi foreningen kun bliver afregnet en gang pr. måned fra varmeværkerne dels fordi vi i langt de fleste tilfælde har et større regne- og kontrolarbejde inden økonomien i et flisprojekt kan gøres endeligt op.

Afregningsbilaget viser antal solgte enheder og hvornår betaling for produkterne sker. Dette vil stort set altid være 35 dage efter afregningens datering. Betaling for leverede juletræer sker med 30% den 30. december og 70% den 9. februar.

Hurtigere afregning minus en kasserabat vil normalt kunne aftales. Ved skovningsopgaver kan det aftales, at der foretages modregning af entrepriseomkostninger i indtægten fra salgseffekter.

Fakturaer

Fakturaer fra foreningen forfalder netto 14 dage efter fakturadato.

LeverandørService

Foreningen tilbyder leverandørService, der er en aftale mellem erhvervsvirksomheder. Derfor kan ordningen kun tilbydes medlemmer, som har et aktivt CVR-nummer, der dækker de aktiviteter, som pengestrømmen vedrører. Når man er tilmeldt, bliver fakturaer/afregninger automatisk trukket/indsat på kontoen på forfaldstidspunktet. Tilmeldingsblanket kan fås fra kontoret eller Initierer fildownloadhentes her

Udbetaling

Udbetalinger foretages direkte til medlemmernes bankkonti. For alle udbetalinger skal foreningen være bekendt med beløbmodtagerens CVR-nr.