Læplantning i Brønderslev Kommune

I år gives der op til 60 % i tilskud til plantning af læhegn og mindre beplantninger i Brønderslev kommune.

”Sunde og robuste beplantninger der giver karaktér og herlighed på ejendommen, læ til afgrøderne, føde og skjul til vildtet - året rundt …”

Tilskud uddeles efter først til mølle-princippet.

Projekteringen foregår foråret 2015 INDEN 20. marts, og plantningerne udføres foråret 2016.

Vores lokale skovfogeder Henrik Brix Christiansen (6120 8717) og Daniel Birk Nielsen (2238 7317) sammensætter løsninger, der passer til din ejendom og de lokale forhold så som arrondering af din ejendom, tilplantning af kiler med henblik på optimering af driften mv.

Konceptet:

Vore planteplanter indeholder op til 16 forskellige arter i hver planteplan. Plantesammensætningen bygger i vid udstræking på et vildtæstetisk koncept, der tilgodeser de årsbetingede variationer med hensyn til udspring, farve, fødeemner (frugter) samt den lægivende effekt. Dette koncept har Skovdyrkerne udviklet i samarbejde med Kalø Vildtforvaltningsskole, og gennemprøvet i praksis i de senere år ved såvel læplantninger, remiser og skovrejsninger.

Vores løsninger bygger et vildtvenligt og landskabsæstetisk koncept der tilgodeser årstidens variationer for læ, udspring og farver, samt optimal dækning og fødemuligheder for vildtet. 

Vi anvender typisk to typer af hegn:

1) læhegn med fokus på danske arter

2) læhegn med fokus på robusthed

Plantesammensætning:

Ammetræer er udeladt i vores planteforslag. Historisk har ammetræernes eneste formål været på kort tid at skabe et tegn, der ligner et hegn i god vækst. Det er imidlertid ikke interessant om ammetræerne er i god vækst, men snarere om hovedtræerne og buske er i god vækst. De nyeste læplantningsforsøg viser, at ammetræerne ikke har nogen målbar effekt på de øvrige træers højdevækst. I praksis fjernes ammetræerne næsten altid så sent, at hovedtræets udvikling er skadet. Resultatet er tveger, øget dødelighed og skæve træer.

De hovedtræer, der efterstræbes mest af vildtet (fx eg) plantes på stor afstand. Hovedtræerne bør fra anlæg beskyttes i vækstrør. Vækstrøret giver flere fordele, både klimaforbedring og sikring med vildtbid. Da vækstrør er dyre, plantes færre hovedtræer, og til gengæld fokuseres på kun at bruge robuste arter og provenienser. Hvis der ikke ønskes anvendelse af vækstrør, opnås blot de samme udfordringer med hensyn til vildtet, som ved almindelige læhegn.

Der indblandes skovfyr i læhegnet. Det forbedrer hegnets virkning i den bladløse tid.

Buskene blandes gruppevis som minimum 3 af gangen. Den gruppevise blanding vil sikre at også de svagere voksende buske kommer til sin ret. Ved valg af buske er der igen fokuseret på robuste og vildttolerante arter.

Plantesammensætningen i småplantninger er udarbejdet for, i videst muligt omfang, at tilgodese herlighed, læ, dækning, føde, randeffekt – herunder tilstræbe hensigtsmæssig struktur for afholdelse af jagt.

For at plantningen skal være optimalt efterårs- og vintertilholdssted for vildtet, etableres en holm af skovfyr i bevoksningen. Yderst i kanten etableres en ”fodpose”, som sikrer læ til vildtet, der tager ophold i plantningen.

Tilskudspuljen:

Tilskuddet kommer fra foreningen Plantning & Landskab (landsforeningen) en løbende prioritering af de støttemidler, som afsættes på finansloven.

Således sker der en 5-årig rotation i hhv. Vendsyssel, På Thy/Mors, i Himmerland og i Kronjylland/Djursland. Der kan altså søges tilskud på den enkelte ejendom hvert 5. år.

 Ordningen har 2 hovedformål:

  1. at give lodsejere i alle egne lige muligheder for at deltage i statsstøttede projekter
  2. at søge at begrænse de samlede ansøgninger til det beløb, der er på finansloven, således at ingen ofrer store ressourcer på projekter, der ikke kan gennemføres.

Det er imidlertid Naturerhverv, der foretager den officielle prioritering. Da eventuelle andre foreninger, der opfylder betingelserne, også kan søge, er der i dag desværre ingen forhåndsgaranti for, at jeres projekt får det ønskede tilsagn om tilskud, selv om det opfylder alle betingelser.

Skovdyrkerne tilbyder naturligvis også energiplantninger (poppel), havebeplantninger, alléer, vildtagre, sø etablering, juletræsbeplantning, skovrejsning, pleje af eksisterende hegn, skovadministration, m.v.,

Kontakt os for rådgivning eller et tilbud.

Skovdyrkerforeningen Nord-Øst's tidligere laug:

2010 Aars-Aalestrup

2011 Mors

2013 Frederikshavn

2014 Brønderslev