Vurdering af ejendomme.

Som skovejer kan du i mange forbindelser have brug for en vurdering af hele eller dele af din ejendom. Det kan eks. være ved:  

  • Overdragelse af ejendomsret, eks. almindeligt salg/køb, men også ved arv og anden overtagelse/overdragelse af ejerskab/delejerskab mellem slægtninge.
  • Det kan også være begrænsninger i din anvendelse af ejendommen som følge af offentlige behov (eks. kemikalieforbud, krav til træartsvalget ved genplantning og mange andre, specielle krav til driften). Sådanne projekter går ofte via ekspropriation.
  • Erstatningsberegning. Endelig kan du komme til at forvolde skade på anden mands ejendom eller egen ejendom blive beskadiget og en erstatning skal beregnes.  

I ekspropriationssager og erstatningssager hvor du er den skadelidte, vil du typisk få din udgift til konsulentbistand ved beregningen af erstatning dækket af modparten. I sådanne sager er det derfor indlysende en fordel at trække på sagkyndig bistand – skulle du mod forventning – ikke være tilfreds med det, som konsulenten når frem til, kan du altid vælge at se bort fra det i det videre sagsforløb (men så skal du selv betale konsulenten).  

Hvis du har konkrete overvejelser eller spørgsmål, kan du altid ringe til skovrider Jakob Svendsen-Tune på tlf 8644 7317 eller jst@remove-this.skovdyrkerne.dk  for at få uddybet, hvor og om du evt. kan have fordel af konsulentbistand.  

Den enkelte vurdering bliver som udgangspunkt faktureret for medgået tid (2013: 850,- kr/time ekskl. moms.), men et fast tilbud kan også aftales.