Basisforsikringen mod stormfald er etableret i forlængelse af de store orkanskader i vinteren 1999/2000. Ordningen er speciel, idet den fungerer som en nødvendig adgangsbillet, hvis man ønsker tilskud til oprydning og gentilplantning efter stormfald.

Derfor gælder specielle tegningsregler - som er fastsat af Staten. Ordningen kan kun tegnes i forbindelse med ejerskifte eller etablering af hel ny skov.

Ved ejerskifte skal den nye ejer tilmelde sig inden for 6 måneder. Ved nyplantning på mark skal forsikring tegnes inden træerne er 5 år. Ved afbrydelser i forsikringsdækningen fortabes muligheden for senere at opnå tilskud.

Også dækningsforholdene er specielle. Der foreligger kun en forsikringsskade, hvis det nationale Stormråd erklærer, at der er tale om et ’nationalt eller regionalt stormfald’. Både dækningsforholdene og Stormrådets rolle er parallelle til forholdene omkring stormflod.

Man kan altså godt som enkeltstående skovejer være forsikret og blive ramt af stormfald uden at forsikringen dækker - men i tilfælde af ’større katastrofer’ findes altså et beredskab, som man betaler for at være en del af.

Udbetalingen fra forsikringen er et fast beløb på 3.000 kr/ha - men dertil kommer værdien af adgangen til tilskuddet, som har udgjort op til 45.000 kr. pr. ha ved det seneste stormfald. For mange har dette tilskud været en væsentlig forudsætning for, at skoven er blevet genrejst.

Præmie for basisforsikringen mod stormfald

De faste, årlige arealpræmier er:

  1. Løv 5,00 kr. pr. ha
  2. Nål, herunder juletræer og pyntegrønt 27,50 kr. pr. ha
  3. Administration 110,00 kr. pr. forsikring

F.eks. koster forsikringen for en skov på 25 ha, heraf 10 ha nål, 12 ha løv og 3 ha pyntegrønt 527,50 kr. pr. år.

Yderligere oplysninger

Begge ordninger administreres af den lokale Skovdyrkerforening med Tryg eller Codan som de bagvedliggende forsikringsselskaber.

Basisforsikringen mod stormfald er et tilbud til alle skovejere, mens skovbrandforsikringen alene er et medlemstilbud.

Begæring sker ved udfyldelse af et særskilt tegningsskema, som rekvireres hos den lokale Skovdyrkerforening, der også bistår med yderligere rådgivning.

Se forsikringsbegæring - tryk her

Se forsikringringsbetingelser - tryk her

Tillægsbemærkninger til betingelserne - tryk her

Skovbrandsforsikring

Både skov og arealer med juletræer og pyntegrønt kan forsikres. Brandforsikringen dækker skade opstået ved brand, lynnedslag og eksplosion på følgende grundvilkår:

• Der er intet loft over dækningen. I tilfælde af en skade udbetales forsikringssummen efter en konkret og individuel værdiopgørelse af de skadede bevoksninger og effekter.

• Der er en minimumsudbetaling på 30.000 kr. pr. ha til gentilplantning uanset værdiopgørelsen.

• Desuden er der dækning af oprydningsomkostninger efter regning (max. 15.000 kr. pr. ha).

Man kan – og vil normalt - forsikre hele sin ejendom. Der er dog også mulighed for særskilt at forsikre delarealer (som i så fald skal indtegnes entydigt på et kort).

Præmie for skovbrandforsikring

Præmierne opkræves som et fast beløb pr. hektar.

Pr. 1.9.06 er de årlige satser:

  • Juletræer / pyntegrønt 35 kr. pr. ha
  • Løv 6 kr. pr. ha
  • Nål 12 kr. pr. ha
  • Administration 80 kr. pr. forsikring
  • Minimumspræmie 220 kr. pr. forsikring
  • Engangsgebyr ved nytegning og ejerskifte 100 kr. pr. forsikring

F.eks. koster forsikringen for en skov på 25 ha, heraf 10 ha nål, 12 ha løv og 3 ha pyntegrønt 377,00 kr. pr. år.

Se skovbrandsforsikringsbetingelserne - tryk her

Se skovbrandsbegæring - tryk her