Ny politisk aftale om biomasse

05.10.2020

Regeringen har indgået forlig om en ny politisk aftale om træbiomasse til varme- og elproduktion.

En ny aftale fastsætter krav til brug af træbiomasse til el- og varmeproduktion. Arkivfoto: Jens Mathiasen

Regeringen og en række forligspartier er klar med en politisk aftale om træbiomasse til varme- og elproduktion.

Den nye aftale erstatter den frivillige brancheaftale, der indtil nu har reguleret området.

- Aftalen leverer på et løfte, regeringen gav allerede da vi trådte til, nemlig at biomassen, der bruges i Danmark, skal være bæredygtig. På sigt skal vi bruge langt mindre biomasse. Men i mange tilfælde er vi endnu ikke der, hvor vi har andre alternativer til kul, som jo skal udfases så hurtigt som muligt, siger klimaminister Dan Jørgensen.

Bæredygtigt forvaltede skove

Lovkravene betyder blandt andet, at biomassen skal komme fra lovligt fældede træer, og at fældede træer skal genplantes.

Fremover må der ikke bruges biomasse fra lande, hvis skove er i tilbagegang - medmindre det kommer fra bæredygtigt forvaltede skove, eller der er tale om restprodukter. På den måde bevares det CO2-lager, der findes i træerne, skriver Klima- Energi og Forsyningsministeriet.

Naturområder skal beskyttes, og der skal tages hensyn til biodiversiteten. Der stilles krav om, at udledningerne i produktionskæden holdes på et lavt niveau. Kravene til dokumentation for biomassens bæredygtighed styrkes. Overtrædelse af reglerne vil medføre sanktioner, fremgår det af aftalen.

- Vi står midt i en krise for både klima og biodiversitet. Afskovning og overudnyttelse af skove og natur giver både mere global opvarmning og ødelægger store naturværdier. Derfor er det afgørende, at vi nu stiller øgede krav til bæredygtigheden af det træ, der bliver brugt i Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin.

Skærpede krav

Lovkravene går på nogle punkter længere end den frivillige brancheaftale, der indtil nu har reguleret området. Kravene er desuden en skærpelse i forhold til kommende EU-krav til biomasse.

Ordningen evalueres i 2023 med henblik på at vurdere, om kravene skal gælde flere aktører.

Udover regeringen er følgende partier med i forliget: Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet

 

Fakta om aftalen:

Træer skal være lovligt fældet

Fældede træer skal genplantes

Naturområder skal beskyttes, og der skal tages hensyn til biodiversiteten.

Skovenes kulstoflagre og kulstofdræn må ikke gå tilbage på kortere og mellemlang sigt

Udledningerne i produktionskæden skal holdes på et lavt niveau.

Dokumentation og verifikation skal sørge for, at kravene bliver overholdt.

Partierne er enige om, at bæredygtighedskriterierne følges op af en analyse i 2023, der overordnet skal vurdere bæredygtigheden af energisektorens forbrug af biomasse og evaluere kravene.

 

Om biomasse til energiformål:

Biomasse står for hovedparten af den vedvarende energi, som bruges i Danmark og har i høj grad erstattet brugen af kul i el- og varmesektoren.

Godt halvdelen af den træbiomasse, der anvendes, er importeret.

Cirka 2/3 anvendes til el og fjernvarme og cirka 1/3 til individuel opvarmning.

Siden 2014 har der eksisteret en frivillig brancheaftale om bæredygtig biomasse, der omfatter værker over 20 MW.

Et EU-direktiv for vedvarende energi, som skal implementeres i dansk lov, indeholder blandt andet krav til bæredygtigheden af biomassebrændsler fra skovbrug.

Den nye aftale har på flere punkter højere krav til bæredygtighed end den nuværende brancheaftale og EU-direktivet.

 

 

 

 Åbner vindue til at sende en mailJens Mathiasen