Ansøgningsfrist: Tilskud til etablering af vådområder

31. januar 2021

Igen i år kan der søges tilskud til mindre vådområder på landbrugsjord i omdrift og i skovene.

Hvert år anvendes en del af jagttegnsmidlerne som tilskud til etablering af vildtplantninger. Siden 2003 er en del af jagttegnsmidlerne også anvendt som tilskud til etablering af mindre vådområder.

Ved vådområder forstås i denne sammenhæng ferske vådområder med permanent vandspejl under normale vejrforhold.

Ansøgningerne vil blive prioriteret efter forventet biologisk værdi vurderet ud fra arealoplysningerne, efter antallet af ansøgninger i forhold til midler i puljen og efter den geografiske fordeling af projekterne. Overordnet vil projekter med høj biologisk værdi blive prioriteret højere end projekter med lav biologisk værdi.

Afhængig af antallet af ansøgere og godkendte projekter vil tilskuddet være mellem 12.000 og 15.000 kr. pr. projekt. Der kan maksimalt søges om tilskud til 5 projekter pr. ejendom pr. år. Ved ansøgning om tilskud til flere projekter skal der indsendes ansøgning til hvert særskilt projekt.

Vådområdet skal være over 600 m2, og der skal være indhentet de nødvendige tilladelser fra kommunen inden ansøgning.

Der kan ikke gives tilskud til oprensning af eksisterende vådområder, eller til etablering på §3-områder.

Yderligere oplysninger samt ansøgningsskema kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.

Husk at din lokale skovfoged, kan hjælpe dig med ansøgning og det praktiske med at gennemføre projektet.

VidenCenter Landskab maj 2020

To top