Skovbrandsforsikring for medlemmer

Tilbud til skovejere og juletræsproducenter

Til vores medlemmer og andre har vi en aftale med AXA Forsikring om tegning af skovbrandsforsikringer via Skovdyrkerforeningen.

 

Skovbrandsforsikring

Både skov og arealer med juletræer og pyntegrønt kan forsikres behørigt. Brandforsikringen dækker skade opstået ved brand, lynnedslag og eksplosion på følgende grundvilkår:

  • Ved skade udbetales erstatningen efter en tabellagt værdiopgørelse af de skadede bevoksninger baseret på træart, alder, bonitet og bevoksningskvotient. Skadede effekter opgøres dog ved en individuel vurdering

  • Der er desuden en tabellagt erstatning – baseret på træart – for oprydning og gentilplantning.

  • Eksempel: En skadet 30-årig rødgranbevoksning uden huller og med en bonitet på 2 vil udløse en samlet erstatning på kr. 98.000 per ha.

Man kan – og vil normalt - forsikre hele sin ejendom. Der er dog også mulighed for særskilt at forsikre delarealer (som i så fald skal indtegnes entydigt på et kort).

Præmie

Præmierne opkræves som et fast beløb pr. hektar. De årlige satser er:

 

Driftsklasse

Præmie

Juletræer og pyntegrønt

35 kr. pr. ha

Løv

6 kr. pr. ha

Nål

12 kr. pr. ha

Administration

80 kr. pr.
forsikring

Minimumspræmie

220 kr. pr.
forsikring

Engangsgebyr ved nytegning og ejerskifte

100 kr. pr.
forsikring

 

F.eks. koster forsikringen for en skov på 25 ha, heraf 15 ha nål, 7 ha løv og 3 ha pyntegrønt 407,- kr. pr. år.

Dertil kommer en statsafgift på 1,1,%.

Skovbrand - Forsikringsbetingelser kan læses her 

Skovbrand - produktark kan læses her