Sprøjteindberetning – frist 31. marts

Sprøjteindberetning for gødningsåret 2020/2021 skal være udført inden den 31. marts og for kommende planperiode gælder der nye regler som især rammer skovejere!

15.03.2022

Alle professionelle brugere skal føre sprøjtejournal, mens der sidste år kom nye krav til, hvem der skal indberette sprøjtejournal (se billedet ovenfor).

Indberetningen skal indeholde navnet på det anvendte pesticid, samlede forbrug samt arealet i hektar på afgrødeniveau.

Planperioden følger høståret og dækker perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.

Ny definition af hvilke skovarealer der skal indberettes for, gælder for perioden 21/22 og skal først indberettes til foråret 2023.

Definition på de skovarealer der nu også skal indberettes for gældende fra 21/22 fra Miljøstyrelsen.dk:

” Arealer, der er større end 0,5 hektar og har en minimumsbredde på 20 meter med træer højere end 5 meter og et kronedække på mere end 10 pct. eller med træer, der potentielt er i stand til at nå disse værdier på voksestedet. Definitionen inkluderer midlertidigt ubevoksede arealer og hjælpearealer nødvendige for skovdriften, men ikke arealer domineret af landbrugs- eller bymæssig anvendelse, herunder sommerhusområder.”

Indberetningen foregår til Miljøstyrelsen via MST.dk

https://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberetning-og-foering-af-sproejtejournal-sji/

Har du brug for hjælp er du velkommen til at tage fat i din skovfoged.

Videncenter juletræer