Anbefalinger i nobilis

Nyeste forskning viser at de bedste NPK formuleringer er dem, der bedst afspejler næringsstofudtaget fra klippegrøntbevoksningen.

Den hidtidige gødskningspraksis i nobilis er i modsætning til nordmannsgran, sket på baggrund af ældre undersøgelser og relativ begrænset dokumentation.

Konklusionen fra en ny undersøgelse i nobilis, viser at der skal kompensationsgødskes i intensivt drevne bevoksninger med en formulering der afspejler sammensætningen af næringsstoffer i nobilis.

Gødskning i nobilis

Gødskes der med 22-3-6 eller lignende, kan det resultere i en for lille tilførsel af P,K og Mg. Tilsvarende giver tilførsel NPK 14-3-15 langt mere P end nødvendigt.

Den væsenligste tilførsel af næringstoffer i intensive klippegrøntbevoksninger, sker via gødskning og naturlig deposition fra luften. Depositionen fra luften er størst for N,S samt Mg og mindst for P,K samt Ca. Depositionen er forholdsvis stor - med godt 20 kg/N/ha/år og den mest udtalt nær havet.

Næringstabet sker gennem høst og udvaskning i rodzonen. Tab af N gennem udvaskning sker hovedsagtligt i de måneder der følger gødskningen. Dette tab kan modvirkes ved at anvende splitgødskning. 

På baggrund af undersøgelserne, vurderes gødningsnormen på 75 kg/N/ha/år, at være nok i de fleste bevoksninger. I sjældnere tilfælde kan højproduktive bevoksninger dog have behov for mere. Eksempelvis i bevoksninger hvor høstudbyttet er 8-10 tons/ha/år eller derover. 

Konklusioner

De optimale gødningstyper bør ligge så tæt op ad sammensætningen 22-2-15 som muligt.

I praksis vil det sige at formuleringerne 22-2-13, 22-2-12, 21-3-10 er de mest optimale. 

Det anbefales at gødske med 75 kg/N/ha/år i højproduktive bevoksninger og det vurderes, at der især i ældre bevoksninger bør holdes igen med gødskningen.