Bioaske

En ny bekendtgørelse om bioaske trådte i kraft den 15. august 2008. Bekendtgørelsen er mindre restriktiv end tidligere lovgivning, hvilket gør det mere attraktivt at anvende bioaske, når der skal tilføres fosfor og kalium som et supplement til kvælstofgødskningen.

Enkelte varmeværker tilbyder bioaske ganske gratis, og asken kan vise sig at være en særdeles velegnet gødning til nobilisbevoksninger, i det kvælstofbehovet ikke er så stort i disse kulturer. Næringsstofindholdet i bioaske varierer betydeligt og består primært af kalcium, kalium og fosfor. Som eksempel indeholder et ton flisaske følgende mængder.

Næringsstof

Mængde (Kg/ton)

Kalcium

80 - 300

Magnesium

8 - 50

Kalium

20 - 100

Fosfor

8 - 30

Da næringsstofindholdet i bioaske varierer, kan der ikke gives en generel anbefaling om, hvor meget aske der skal tilføres en given kultur. Men det samlede biomasse udtag fra en juletræskultur over en 10 årig periode er omtrent; 450 kg/N/Ha, 45 kg/Fosfor/Ha, 265 kg/Kalium/Ha, 40 kg/svovl/Ha, 45 Kg/Magnesium/Ha samt 360 kg/kalicum/Ha. Bioasken bør tilføres efter hvilket næringsstof, der først opnår mætning. Hvis man har en analyse af bioasken, er det lettere at afgøre den korrekte dosering.

Af hensyn til næringsstofbalancen frarådes det at gødske med meget store mængder, og bekendtgørelsen forbyder da også mængder større end 3 ton/ha i skov per 10 år og 5 ton/ha på landbrusjord. Spredes asken i skov er der desuden krav om, at asken hærdes, inden den bringes ud. Asken hærdes automatisk, når denne er i kontakt med vand og luft i en længere periode. Det er også tilrådeligt at anvende hærdet aske for at undgå svidningsskader.

Tidligere var det et krav at arealer, der blev tilført bioaske var hegnet i 3 måneder efter. I den nuværende bekendtgørelse gælder dette krav kun, hvis bioasken er bragt ud i svampe/bærsæsonen, og hvis bioasken er bragt ud i pilleform, gælder kravet slet ikke.

I bekendtgørelsen er der trykt en blanket til deklaration af asken. Alle, der gødsker med bioaske, skal udfylde og opbevare deklarationen og indberette askespredning til Miljøstyrelsen via internettet. Ønsker man at anvende bioaske, bør man rådføre sig om de gældende forhold eller læse den fulde fulde beskrivelse om bioaske på retsinformation - klik her.