Farvegødskning

Husk at foretage den korrekte farvegødskning af dine nordmannsgrankulturer og nobilisbevoksninger i august / september måned.

 

Det er altid vigtigt for både pris og afsætning i det hele taget, at træer såvel som klippegrønt har den rigtige farve. Derfor skal du huske at farvegødske dine bevoksninger. Det optimale tidspunkt for farvegødskning afgøres af, hvornår træernes skud er afmodnede.

Vejrlig, jordbund og flere andre forhold vil have betydning for hvornår det ér - men som tommelfingerregel opfattes d. 1. september ofte som skæringsdato for en tidlig/sen farvegødskning.

 

Gødningstyper og optagelse

 

Det er indholdet og optagelsen af kvælstof i gødningen, som har den afgørende effekt af en farvegødskning. Mange af de anvendte gødningstyper har derfor et højt indhold af kvælstof.

Nedenstående figur viser fire former for kvælstofgødning. De faste kunstgødninger består typisk af nitrat og ammonium, mens organiske gødninger består af amid og urea.

Nitrat kan optages direkte uden først at skulle skifte form og er derfor den gødning der optages nemmest - men også den der lettest skyldes ud af jorden, når der er meget nedbør. Ammonium er den næst lettest tilgængelige form, mens urea er den kvælstofform, træerne er længst tid om at kunne optage.

I efterårets farvegødskning har man som regel brug for en hurtig og effektiv optagelse af kvælstof og derfor anvendes NPK gødningstyperne.

 

Gødskning - anbefalet praksis

 

Til farvegødskning af nordmannsgran anbefales kalkammonsalpeter eller tilsvarende. Men bemærk at både kalkammonsalpeter og svovlsurammoniak er aggressive gødningstyper og nemt kan resultere i svidningsskader. Træerne bør derfor være helt afmodnede og helt tørre når denne gødning bringes ud.

Farvegødskning af nobilis anbefales foretaget med NPK 21-3-10 eller tilsvarende - blot er det vigtigt, at den relative andel af kvælstof ikke er for høj, da træerne ellers kan risikere at sætte Sankt Hans skud.

Du er altid velkommen til at kontakte din skovfoged i din lokale Skovdyrkerforening, hvis du ønsker at bestille gødning eller rådgivning om gødskning i praksis.