Nåleanalyse og næringsstoffer

Tilgængelighed af mineralske næringsstoffer er afgørende i nordmannsgrankulturer til juletræsproduktion. Ved at foretage Jordbunds- og/eller nåleanalyser, kan man få et øjebliksbillede af nålenes indhold af næringsstoffer. Resultaterne fra prøven kan sammenlignes med de vejledende optimum værdier, og derved hjælpe til at planlægge gødskning i kulturen fremover.

Prøveudtagning og analyse

Sammensætningen af næringsstofferne i et træs nåle svarer godt til sammensætningen i hele træets biomasse. En analyse af nålenes næringsstofindhold, fulgt op med en tolkning af resultaterne, giver derved et øjebliksbillede af træernes tilstand.

De mineralske næringsstoffer udgøres af mikronæringsstofferne: mangan, jern, kobber, zink, bor, klor og molybdæn - samt makronæringsstofferne: kvælstof, kalium, fosfor, kalcium, magnesium og svovl. Resultater fra nåleanalyser angives som næringsstoffets vægt i forhold til den totale andel af tørstof, almindeligvis skrevet i % eller som mg/g. De næringsstoffer der almindeligvis analyseres for, er vist i tabellen nedenunder.

Nålenes indhold af næringsstoffer varierer med træart, årstid, træets alder, nåleårgang og hvor på træet prøven er taget. Det er derfor vigtigt, at generelle retningslinjer for udtagelse af nåleprøver følges, for at opnå præcise resultater. En korrekt tolkning af resultaterne kræver også et kendskab til kulturens jordbundsforhold. Næringsstoffernes binding i jorden og indbyrdes påvirkning af hinandens optagelse bevirker, at mangler i planten ikke nødvendigvis kan løses ved gødskning med det, som planten mangler. En sidebemærkning til nævnte nåleanalyser er, at nogle større producenter fravælger nåleanalyser og i stedet, ud fra et helhedsindtryk af kulturen, lader erfaringen dømme, hvilke næringsstoffer der mangler. Det er indlysende, at denne strategi kræver mange års erfaring og et godt kendskab til kulturens jordforhold.

Retningslinjer til indsamling af nåleprøver

  • En nåleprøve bør indsamles fra 30 (minimum 20) tilfældigt udvalgte træer.
  • Der bør plukkes 25 (minimum 20) tilfældige nåle fra en sydvendt gren, i hvert træs øverste grenkrans.  
  • Nåleprøver bør udtages uden for vækstperioden, da næringsstofindholdet i hvileperioden er mest stabilt, dvs. i perioden: 15. november - 1. marts.  
  • Nåle bør ikke indsamles fra træer der er: frostskadede, vind/tørkeskadede, mekanisk skadede, angrebet af skadevoldere, dækket af alger/støv, skyggepræget eller har røde nåle.
  • Ved tydelige farveforskelle i en kultur, kan der indsamles til to prøver i samme kultur. Således kan der indsamles til en prøve med nåle fra de dårligst farvede træer, og til en anden prøve med nåle fra de bedst farvede træer.
  • Nåleprøver bør indsendes samme dag, som de er indsamlet og efter laboratoriets anvisninger.

Skovdyrkerforeningen kan udtage prøven for dig eller skaffe dig udtagningsvejledning samt emballage til forsendelse. Analysen skal derefter foretages af autoriserede laboratorier. Skovdyrkerforeningen kan supplere analyseresultatet med en tolkning, der baseres på vores erfaring med analyser samt kendskabet til det areal, hvor prøven er udtaget.

Optimumværdier

På baggrund af en rapport udarbejdet af Produktionsafgiftsfonden i 2008, er der nedenfor opstillet en række vejledende optimumværdier for næringsstoffer. Resultater fra nåletræsanalyser bør altid vurderes i forhold til hver enkelt kultur og de gældende jordforhold.

Næringsstof

Vejledende
optimumsværdi
lerjord

Vejledende
optimumsværdi
sandjord

Årligt
tilførselsbehov
(*kg/ha/år)

Kvælstof, N

> 1.4 % 

> 1.3 %

Gennemsnit 45kg, behov øges med kulturalder: nykultur 1-2kg, mellemaldrende 40-50kg, afdriftsklar 100-150kg

Fosfor, P

0.14 - 0.2 %

0.14 - 0.2 %

Nykultur 0.5kg, mellemaldrende 4-5kg, afdriftsklar 20kg

Kalium, K

0.5 - 1 %

0.6 - 1 %

Gennemsnit 26kg, behov øges med kulturalder: nykultur 3-4kg, mellemaldrende 25kg, afdriftsklar 100kg

Magnesium, Mg

0.06 - 0.09 %

0.06 - 0.09 %

Gennemsnit 4kg, behov øges med kulturalder: nykultur 0.5-1kg, afdriftsklar 12kg

Kalcium, Ca

0.4 - 0.6 %

0.3 - 0.5 %

Gennemsnit 40kg, behov øges med kulturalder: nykultur 1-2kg, mellemaldrende 40kg, afdriftsklar 80-120kg

Mangan, Mn

50 - 2500 ppm

50 - 2500 ppm

Gennemsnit 1-2kg

Kobber, Cu

4 - 12 ppm

4 - 12 ppm

Gennemsnit 0.5kg

Zink, Zn

20 - 35 ppm

20 - 35 ppm

 

Bor, B

16 - 32 ppm

16 - 32 ppm

 

Jern, Fe

45 - 200 ppm

45 - 200 ppm