Kalcium-mangel (Ca)

Træernes forbrug af kalcium (Ca) er stort og omtrent 40-50% af behovet for kvælstof (N). Mangel på Ca anses ikke for at være almindeligt forekommende i juletræskulturer, omend røde nåle (CSNN) ser ud til at skyldes mangel på Ca under skudstrækningen. Ca indgår et konkurrenceforhold til K, Mg, NH4 og Na, hvor overforsyning med visse næringsstoffer kan føre til relativ mangel på andre.

Symptomer på kalcium-mangel

Kalcium-mangel kan minde om kvælstof-mangel, men gulfarvningen er på grund af kalciums ringe mobilitet i træet mest koncentreret på de yngre nåle.

Dertil kommer CSNN – en sommerskade på nye årsskud under skudstrækningen. Nålene bliver røde i spidsen og får orange/røde pletter og bånd på tværs af nålene. Det ser ud til, at træer kan være arveligt disponeret for CSNN. Problemet ser ud til at skyldes perioder med mangel på Ca i nålene.

I træerne transporteres Ca passivt med vandstrømmen fra rødder til nåle. Hvis fordampningen falder, kan tilførslen ikke følge med behovet. Når Ca først er indbygget i nålenes cellevægge, lader det sig ikke translokere herfra. Skrækscenariet er en hurtig temperaturstigning kombineret med fugtigt vejr og en for god forsyning af næringsstoffer, der øger træets stofskifte.

Generelt kan mangel på Ca desuden føre til reduceret vækst, knopdød og død af rodspidser.

Kalcium-kredsløbet

Ca-kredsløbet kendetegnes af et stort udvaskningstab, der dog hænger sammen med en tilsvarende forvitring i jorden. Forvitring og udvaskning varierer således fra få kg/ha/år på grovsandede jorde til langt over 100 kg/ha/år på kalkholdige jorde. Tilførelse af atmosfæren bidrager med 2-10 kg/ha/år afhængigt af bevoksningsalder og nærhed til havet.

Ved punktgødskning i kulturstarten tilføres typisk 0,6-1,2 g Ca pr. plante, mens der ved bevoksningsgødskning typisk tilføres ca. 10 kg Ca/ha/år afhængigt af gødningstype. Over en omdrift er optaget af Ca mellem 20 og 40 kg/ha/år afhængigt af, hvad jord og gødskning stiller til rådighed. Ved juletræshugsten fjernes derfor mellem 200 og 400 kg Ca/ha, hvoraf 60 % er optaget inden for de seneste 3 år.

Forebyggelse og afhjælpning

Problemer med kalcium-mangel forebygges og afhjælpes med balanceret grundgødskning og kalkning. Ved at reducerer kvælstofgødsningen og/eller splitgøde, forbedres optaget af Ca og behovet sænkes, ved den lidt mindre vækst.

Det er vigtigt at huske, at juletræer trives bedst ved lavere pH end landbrugsafgrøder, samt at overdosering med Ca kan få uheldige konsekvenser for balancen med andre næringsstoffer. Desuden vil kalkning have en forsinket effekt, idet opløsning og fordeling af kalken kan strække sig over flere år. Ofte vil dolomitkalk være den mest hensigtsmæssige form for kalkning på grund af det højere indhold af Mg.

Forskning på området

Der lægges op til yderligere forskning på området. Herunder undersøgelser af mulighederne for bladgødskning til akut bekæmpelse af bl.a. røde nåle. Forskningen skal belyse sammenhængen mellem Ca, gødskning, luftfugtighed solinstråling og svampen Sydowia polyspora.