Tynding og sanering i juletræer

Når sæsonens sidste juletræ er kørt, er det allerede tid for, at du overvejer, hvorledes du vil prioritere indsatsen frem til den kommende sæson. Hvilke træer skal der satses på, og hvad må opgives? Sidstnævnte skal væk, så du ikke længere spilder tid, plads, gødning, renholdelse eller andre skønne kræfter på noget, der ikke bliver til noget, og som måske er med til at ødelægge det, der kan blive til noget.

Det nytter ikke at være blødsøden - men hvordan vælger du, og findes der nogle retningslinier for udviklingen af en juletræskultur?

Forhistorien

Kulturanlæg, pasning og hugst hidtil er af afgørende betydning for den situation, du befinder dig i. Er der plantet tæt, vil kulturen alt andet lige hurtigt vokse sig så tæt, at tynding er påkrævet. Har pasningen været mangelfuld, kan planteafgang have foregrebet en del af den første tynding, eller der kan være behov for at fjerne en stor andel skadede juletræer.

Hvad sker der, hvis ikke der tyndes i tide?

Som sagt risikerer du at spilde krudt på noget, der ikke bliver til noget. Såkaldte ’vragtræer’ - træer, der aldrig bliver pæne nok til salg - kan stå i vejen for de lovende træer i mere end en forstand.

  • Når træer står for tæt forringes kvaliteten af tilvæksten, idet nålesætningen fx. bliver for tynd, træerne angribes af svampesygdomme som nålefiltsvamp, skæmmes af algevækst på grund af fugtig, stillestående luft og måske visner grenene slet og ret.
  • Det er vanskeligt at gennemføre en tilstrækkelig renholdelse og skadedyrsbekæmpelse, hvis der er for mange træer i kulturen i forhold til træernes størrelse.

1. Sanering: Træer, der ikke kan repareres og justeres ved formklipning (som for øvrigt kan gennemføres ved samme lejlighed), skal væk. Det gælder fx. ranglede og hurtigt voksende træer med få grene (billedet ovenfor), hvor højdevæksten ikke er blevet reduceret i årene op til salgstidspunktet. Det gælder høje træer uden eller med flere toppe, meget asymetriske træer, og træer der gentagne gange er blevet angrebet og skadet af lus, galmider og ædelgran-gederamsrust.

2. Regulering af afstand mellem træerne: Træernes grene skal ikke nå sammen eller ind over hinanden allerede inden vækstsæsonen – så står de for tæt! Det kan være nødvendigt, at ofre nogle lovende træer for at andre kan udvikles til noget, der kan sælges. Kunsten er at satse på det mest lovende – de sundeste træer med en moderat højdevækst, god form, farve og nålefylde.

3. Etablering af spor: Fremkommeligheden i kulturen er vigtig, og spor af 3-4 meters bredde for hver 10-12 meter er det, der ofte behøves for renholdelse gødskning og eventuel insektbekæmpelse i kulturen. Hvis hele arealet er plantet til uden friholdelse af spor, vil resultatet ofte blive, at træerne ødelægges, der hvor maskinerne er nødt til at køre – dvs. et merudbytte i form af vragtræer. Erfarne juletræsdyrkere anlægger altid spor nok og allerede fra starten!

4. Bundklipning: Når træerne når 1 meters højde, er der flere fordele ved at få dem bundklippet – dvs. fjernelse af grene på de nederste 15-20 cm. Dette stykke skal alligevel afpudses for grene, når træerne fældes til salg. Kulturen bliver lettere at renholde og gødske tæt ind under træerne, og der kan opnås en begrænset reduktion i topskudvæksten. En bundklippet kultur tager sig også pænere ud!