Danske nobilis provenienser

En sammenligning af danske nobilis frøplantager giver fornyet viden om kvaliteten af danske nobilis provenienser. Viden om proveniensernes beskaffenhed er vigtig, når plantemateriale skal udvælges til fremtidig pyntegrønt produktion. 

Flere danske nobilisplantager er i dag så gamle, at det i de seneste år har været muligt at høste frø i kommercielle mængder. Frøhøsten er dog kun sket i nyere tid, hvorfor træernes afkom endnu ikke kan testes. Bedømmelsen af provenienserne er derfor sket ved at teste ud fra kendskabet til plustræer og frøplantagernes sammensætning.

Målinger

Avlsværdien af træerne måles ud fra afkommets gennemsnitlige afvigelse fra danske provenienser. Højde bedømmelsen er foretaget ti år fra plantning og grenlængden af 3-krydsvarer er målt i 4. grenkrans. Derudover er der målt på intensiteten af blå farve, dækkeevne samt skudtype og endelig er klippemængden opgjort. De tre sidstnævnte egenskaber er målt som antal af træer (angivet procent) over det forventede gennemsnit.

Konklusion

Resultaterne viser at avlsarbejdet med danske provenienser giver forbedringer. Andelen af træer med blå eller meget blå farve er øget for flere provenienser, hvor F.P. 623 C.E.Flensborg pltg. scorer højest med 9% mens F.404(del) Linå Vesterskov afd. 16e scorer 7% og F.681 Mølleskoven samt F.486 rathlousdal Merkær afd. 505 begge scorer 6% i farve.

Forbedringer i dækkeevnen er mere tvivlsom og det bemærkes samtidig, at der er tendens til at forbedret dækkeevne modvirker blå farve.

Med hensyn til skudtypen (% af træer med særlig opret nålestilling), scorer F.P. 623 og F.404 igen højt med henholdsvis 4% og 8% - men også F.545(del) Bidstrup Jyll. Scorer højt med 7%.

Det største udbytte opnås i F.404 og F.443 Klosterheden Hornet afd. 468b der begge scorer 10% og Frijsenborg, Hagsholm afd. 107 tager 3. pladsen med 7%.

F.404(del) Linå Vesterskov fremstår med den bedste samlede score, når der kigges på farve, skudtype og klipmængde alene. Ulempen ved denne proveniens er, at grenlængden er længere end for de fleste andre provenienser, dvs. den er uegnet på bedre jorde. Her vil F.545(del) Bidstrup Jyll. måske være et bedre bud.

En samlet oversigt af de nævnte karaktértræk fremgår af nedenstående tabel.