Oversvømmelse

Juletræer har ikke godt af at stå under vand og følgerne kan være alvorlige skader. Ændringer i stormflods- og stormfaldsloven fra maj 2010 giver mulighed for at ejere kan få erstatning efter oversvømmelser fra vandløb og søer.  

Har du skader i din juletræskultur forårsaget af en oversvømmelse, kan du søge om erstatning (og muligvis få den) hvis en række betingelser opfyldes.  

Betingelser for erstatning

  • Skader skal være opstået som følge af langvarig kraftig regn. Skader efter skybrud erstattes ikke.
  • Oversvømmelsen skal skyldes misholdte vandløb. Oversvømmelse forårsaget af manglende kapacitet i grøfter og drænledninger er ikke omfattet af erstatningsordningen.
  • Skader på træer skal opstå i umiddelbar forlængelse af oversvømmelsen.
  • Arealet skal være brandforsikret.
  • Skaden skal anmeldes til det forsikringsselskab, hvor skoven er brandforsikret senest 2 måneder efter skaden er opstået.
  • Kun skader efter ekstrem høj vandstand (som indtræffer sjældnere end hver 20. år) vil blive erstattet

Udgangspunktet for størrelsen af en evt. erstatning er værdien af en nyanlagt kultur. Skadesanmeldelser har en selvrisiko på 13% af erstatningsbeløbet dog minimum 13.000 kr.

Stormrådet har endnu ikke behandlet konkrete tilfælde. Erfaringerne med ordningen er derfor begrænsede, men hvis du har juletræer, der er skadet efter oversvømmelser fra å og sø, så henvend dig til din skovfoged og anmeld skaden til dit brandforsikringsselskab.