Transportskader i klippegrønt og juletræer

Udnyttelsen af transportmidlet er en vigtig parameter i grossistens økonomi, og vil dermed have en afsmittende indflydelse på priserne i producentleddet. Komprimering, såvel ved bulktransport som ved standard enheder er den velkendte metode til at reducere transportudgifterne på.

Som følge af ændringer indenfor den generelle godstransport, finder en løbende udvikling af vognparkens sammensætning sted. Standardisering af transportsystemer bliver i højere grad udbredt, og det kan derfor forventes at muligheden for frit valg af transportmiddel vil indskrænkes i fremtiden. Vi ser i øjeblikket en tendens til at antallet af lastbiltræk med hhv. de såkaldte rullegardiner samt faste sider øges, altså lukkede transportformer.

Da pyntegrøntsektoren andrager en relativ beskeden andel af den nationale økonomi, så er producenter/grossister, under behørig hensyn til produktets holdbarhed, nødsaget til at anvende de tilrådighed værende transportsystemer.

I det efterfølgende redegøres der kort for, hvilke forholdsregler der i forbindelse med transport med fordel kan tages for at sikre optimal holdbarhed af især klippegrønt.

Anbefalinger

  1. Komprimeret grønt brænder lettere sammen end grønt som opbevares løst

  2. Klippegrønt bør ved dagtemperaturer på over 12-14 °C kun køres sammen i stakke umiddelbart før læsning.

  3. Ved tranporttider under ca. 20 timer, betyder selv væsentlige temperaturstigninger under selve transporten mindre på grund af grøntets isolerende evne. Vigtigst i denne sammenhæng er grøntets temperatur ved læsning.

  4. For at undgå at temperaturen i klippegrøntet ikke overstiger 12-14 °C kan læsning med fordel foretages i morgentimerne for således at udnytte den foregående nats kulde.

  5. Ved transporttider på mere end ca. 20 timer tilpasser læssets indre temperaturer sig det omgivende miljø.

  6. Temperaturen i klippegrøntet vil gradvis stige efter læsning.

  7. Det vides at grønttemperaturen kan sænkes ved at tilføre vand. Nedkølingen forårsages dels af vandets temperatur, dels pga. af det energiforbrug som finder sted ved fordampning. Vand fra boringer er typisk ca. 7 °C.

  8. Endelig har forsøg påvist at risikoen for transportskader på klippegrønt, som følge af varmeudvikling, er størst, hvor transporten foregår under presenning. Afdækningen forhindrer bortledningen af den varme der udvikles i læsset. Ligeledes minimeres den nedkølende fordampning, som på et åbent læs ellers ville være forårsaget af fartvinden.

Juletræer

Varmeskader ved transport af juletræer forekommer ikke at være noget reelt problem. Dels foregår transporten i reglen senere på året i forhold til klippegrønt, dels er læssetrukturen ved juletræer ikke nær så kompakt, som det er tilfældet med klippegrønt.

Hidtidige undersøgelser har vist at nålefastheden ved transport af nordmannsgran er mere genetisk betinget end selve transport-form/tid.

Sammendrag

Som det fremgår, er holdbarheden af især klippegrønt influeret af transportform/tid. Med en forventning om at antallet af lukkede transporter er stigende, så er det anbefalelsesværdig, at man som producent tager ovennævnte kendsgerninger omkring transport og lagring i betragtning ved afviklingen af klippegrøntsæsonen.