Vildtpleje i sommerperioden

I den tidlige sommerperiode kommer både fasan- og agerhønens kyllinger til verden. De har rigelig af udfordringer især i deres første leveuger. Deres levevilkår og chance for overlevelse kan du forbedre med simple terrænplejetiltag!

Barjordsstriber!

En barjordsstribe er et areal som holdes sort ved harvning, fræsning og lign. Det primære formål med barjord er, at især hønsefuglene kan pleje fjerdragten ved støvbadning. Herudover søger vildtet også ophold på barjordsstriben i vådt vejr, hvilket sikrer en større overlevelse af agerhøns- og fasankyllinger samt harekillinger.

Barjordsstriberne må – i forhold til enkeltbetalingsreglerne være max. 2 meter brede og skal placeres i markens yderkant. Vær i øvrigt opmærksom på, at der skal holdes en afstand på 5 meter til åbne vandløb, søer og beskyttede fortidsminder. Barjordsstriben regnes med i markens samlede areal.

Slåede spor!

Slåede spor der holdes korte er et godt plejetiltag for vildtets yngel  - også de voksne vildtarter har glæde af sporene. Det kortslåede græs er energiholdigt og ikke mindst sikrer de  vildtet opholdsmulighed i vådt vejr!

Slåning af spor i forhold til reglerne om enkeltbetaling!

Det er kun på udyrkede landbrugsarealer, hvor  plantedækket ikke må slås i perioden fra den 1. maj til den 30. juni, undtagen i følgende tilfælde:

• Hvis der er fare for krydsbestøvning mellem arealerne og marker med frøafgrøder inden for de afstande, som er fastsat i certificeringsreglerne. Plantedækket skal da slås inden blomstring efter anmodning fra den berørte frøavler

• Hvis der er behov for at bekæmpe flyvehavre, hejrearter, brændenælder, tidsler samt giftige ukrudtsarter, som fx kæmpebjørneklo og vårbrandbæger

• Hvis plantedækket gennem hele foråret er holdt helt kort ved slåning med jævne mellemrum.

På de øvrige marker er der ingen perioder, hvor der ikke må slås spor. Men er plantedækket højt inden slåning, bør du af hensyn til vildtet, altid afsøge arealet grundigt inden slåningen opstartes.