Pleje af søer og vandhuller

Søer og vandhuller skal plejes, hvis de skal bevare deres nuværende tilstand og funktion for vildtet. Ellers gror de langsomt til, og deres funktion og betydning ændres. Det er naturens gang.

Med få midler kan man bevare søer og vandhuller, så deres nuværende beboere - hvad enten de er fugle, salamandere eller skøjteløbere - er sikret et levested i fremtiden.

Også nyanlagte søer og vandhuller skal plejes og vedligeholdes. Det er et af vildtplejens grundelementer. Det vigtigste ved pleje af søer er:

  • Kontroller beplantningen, så vandhuller holdes åbent for sollys.
  • Fjern vandplanter, der breder sig.
  • Vedligehold søbredden.

Kontrol over beplantningen

Man skal sørge for at kontrollere beplantningens udvikling og skære træer og buske ned, hvis de breder sig for voldsomt. Vigtigst er dette i sydsiden af vandhullet.

Gror vandhullet alligevel til, kan det reddes ved at fjerne al vegetation.

Man kan også vælge en komplet opgravning af vandhullet, det er en god men dyrere løsning.

Slåning og fjernelse af vandplanter

Iført et par waders kan man med le slå vegetationen og fjerne f.eks. dunhammer og tagrør, der har bredt sig. En buskrydder med specielt skærehoved, der kan arbejde under vand, er også udmærket. Det er vigtigt at fjerne den uønskede vegetation, da der ellers opstår ubalance i søens omsætning. Der tilføres for meget kvælstof.

Det bedste tidspunkt for slåning er juli måned.

Vedligeholdelse af søbredden

En af de bedste plejemetoder er at lade kreaturer afgræsse dele af søbredden. Afgræsningen kan udføres ved, at man opdeler søbredden i 3 områder og afgræsser et område hvert år. Herved får man afgræsset bredden hele vejen rundt i løbet af 3 år. Samtidig er der områder, hvor der er højt græs til ynglende fugle.

Bekkasinskrab

Har man fugtige arealer, der afgræsses eller ligger urørt hen, kan man med fordel etablere såkaldte »bekkasinskrab«.

Mindre arealer (10-15 m2) graves op, og det øverste muldlag fjernes. I disse huller vil der stå vand, og det er attraktive opholdssteder for især bekkasiner, der vil søge føde her. Samtidig skabes der levesteder for en masse andre smådyr.

Lovgivning

Inden man påbegynder plejen skal man huske at undersøge det lovmæssige. F.eks. er søer større end 100 m2 omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder at man skal søge kommunen om tilladelse, hvis man ønsker at foretage ændringer i søens eller vandhullets tilstand. Søer, der er større end 3 ha, er endvidere omfattet af en beskyttelseslinie på 150 meter.

Inden for beskyttelseszonen er der forbud mod at placere bebyggelse, f.eks. bygninger, skure, campingvogne og master. Der må heller ikke foretages tilplantning eller ændringer i terrænet.
Landbrugsmæssig drift er tilladt, dog bortset fra tilplantning med juletræer, frugttræer og lignende. Opførelse af driftsbygninger, der er nødvendige for jordbrugserhvervet, er ligeledes tilladt. Skovarealer kan gentilplantes.

 

Tag din skovfoged med på råd

Går du og overvejer konkrete plejetiltag for din sø bør du tage fat i din skovfoged.Skovfogeden kan hjælpe med at klarlægge lovgivningen og søge dispensation ved kommunen og skaffe den rette entreprenør til opgaven.

Billedet herunder viser gradvis tilgroning af vandhuller. Vandspejlet forsvinder, hvis vegetationen får lov til at brede sig.

Juni 2016

Videncenter Landskab.