Ansøgning om tilskud til privat urørt skov

1. juli er ansøgningsfrist for tilskud til privat urørt skov

05.06.2020

Orkanskoven på Bornholm. Urørt skov siden 1968

Orkanskoven på Bornholm. Urørt skov siden 1968

Tilskud til privat urørt skov

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Hvilke skove er aktuelle og hvor stor er erstatningen

Kriterierne for at få tilskud er blandt andet:

 • Arealet skal være over 1 hektar
 • Træerne på arealet skal primært bestå af gamle, hjemmehørende arter
 • Arealet skal være sammenhængende, fredskovspligtigt eller kunne pålægges fredskovspligt 

Tilskuddet er baseret på en individuel beregning, hvor art, kvalitet, vedmasse, tilgængelighed og alder er de væsentligste faktorer. Kompensationen varierede i 2019 fra 21.000 – 150.000 kr/ha med de fleste projekter i intervallet 70.000 - 110.000 kr/ha.

En flot gammel egebevoksning tæt på farbar vej boner højt ud, mens en ellemose på en ø ikke giver meget i erstatning.

Hvilke skove står forrest i køen

I 2020 er der afsat 11,2 mio kr. og der prioriteres efter:

 • Natura 2000 skovnaturtyper
 • HNV>=8 (tal for områdets naturværdi)
 • Store arealer

Driften ophører ved urørt skov

Udlæg af urørt skov medfører forpligtigelser - blandt andet:

 • Al skovdrift skal ophøre - ingen hugst, plantning, slåning eller såning
 • Ingen udsætning af vildt eller fodring - men du må godt gå på jagt
 • Ingen gødning, sprøjtemidler eller kalk
 • Ingen jordbearbejdning
 • Ingen dræning eller oprensning af grøfter

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. juli 2020 og din lokale Skovdyrkerforening er klar til at hjælpe dig med ansøgningen og de helt præcise præmisser for ordningen.

Læs hele vejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

VidenCenter Skovdyrkning