Hvad får man for sit kontingent?

Det centrale er den faglige rådgivning, som er indeholdt i kontingentet. Denne leveres primært igennem:

  • Rådgivningsbesøget
  • Telefonrådgivning
  • Skovdyrkeren
  • Dyrkningsaktuelt
  • Arrangementer

  

Rådgivningsbesøget

Den vigtigste og individuelle del af rådgivningen er rådgivningsbesøget, hvor en af vore faglige medarbejdere sammen med ejeren ser på muligheder og behov. Det være sig i traditionel skov eller i juletræs- eller klippegrøntbevoksninger.

Der ydes en rådgivning, hvor ejerens ønsker på kort og på langt sigt er afgørende for de muligheder, der peges på. Som afrunding på besøget laves der et resume af de anbefalinger, der er blevet givet.

Hvis der er ting der skal gøres i skoven, så aftales det om foreningen skal stå for udførelsen og hvis aktiviteten resulterer i nogle salgsprodukter, så aftales det også hvordan salget skal foregå.

Tidsforbruget til rådgivningsbesøget skal stå i et rimeligt forhold til størrelsen af kontingentet. Er der er behov for yderligere rådgivning, så vil dette blive faktureret. Det vil altid blive oplyst, hvis rådgivning er udover det, som indeholdes i kontingentet.

Telefonrådgivning

Udover selve besøget i skoven / juletræerne giver kontingentet ret til et vist omfang af telefonrådgivning. Der kan gennem året dukke problemstillinger op, som ikke fordrer, at man ser på det i bevoksningerne, men som kan klares via telefon eller mail. Dette er, som udgangspunkt, også dækket af kontingentet.

Medlemsbladet "Skovdyrkeren"

Foreningens medlemsblad Skovdyrkeren, som udkommer 8 gange årligt, er også dækket af kontingentet. Vi orienterer her om dyrkningsmæssige forhold, forskellige arrangementer, ny lovgivning, tilskudsmuligheder, m.v. Der skrives også om markederne for juletræer / klippegrønt og for råtræ, samt bringes tilbud på forskellige materialer.

Dyrkningsaktuelt

Internetsiden dyrkningsaktuelt.dk har foreningens medlemmer adgang til via et password. Dyrkningsrådgivning omkring klippegrønt og juletræer er hovedtemaet for internetsiden. Den bliver løbende udvidet til også at indeholde viden om vildt- og naturpleje samt om almindelig skovdrift.

Arrangementer

Endelig giver medlemskabet også mulighed for at deltage i forskellige arrangementer. I første række til at deltage i foreningens årlige generalforsamling, hvor man har mulighed for at påvirke foreningens strategi og politik og for at stemme på den bestyrelse, som man gerne vil have til at tegne foreningen.

Normalt arrangerer foreningen gennem året et par skovvandringer, som medlemmer frit kan deltage i.

Foreningen har tilvalgsmuligheder i rådgivningen. Vi har således pyntegrøntklubben, hvor vi holder tre årlige arrangementer. Heraf to markvandringer, hvor vi typisk besøger et af foreningens medlemmer. Det giver god mulighed for at lære af andres erfaringer.

Abonnement

Endelig har vi en abonnementsordning for juletræer og klippegrønt. Udover det almindelige skovbesøg får abonnenterne et antal tilsyn gennem sæsonen.  Vi har gode erfaringer med kvaliteten af juletræer fra disse kulturer.

Medlemskab giver adgang til at benytte sig af foreningens handels- og entrepriseaktiviteter, men der ligger ikke - i kontingentet - nogen betaling for at købe eller sælge produkter gennem foreningen. Betaling herfor sker via en provision eller en indregnet fortjeneste på de handler, som udføres.