Inspirationskatalog til privat skovrejsning

Nedenfor kan du se billeder og finde gode råd og inspiration til din skovrejsning.

Bring dine idéer til din private skovrejning på banen

Dine ønsker og mål for skovrejsningen skal være i centrum. Grundene til skovrejsning er mange. En naturperle med et rigt dyreliv, en jagtejendom, et rum for friluftsliv - der er ingen grænser.

Bring ejendommens nuværende naturelementer i spil

Anvend ejendommens natur aktivt i planen for skovrejsning på din ejendom. Søer, moser, enge, levende hegn, småbeplantninger og meget andet, kan bidrage som værdifulde naturelementer i den fremtidige skovrejsning.

Udnyt landskabet

Udnyt udsigtspunkter ved at skabe udsigtskiler i skovrejsningen. Understreg og forstærk terrænets forløb - eksempelvis kan indtrykket af en lille dal forstærkes ved at lade bunden være utilplantet, plante buskarter nederst i dalen og skovtræer øverst i dalen.

Åbne arealer og varierede skovbryn skaber variation i din skovrejsning

Åbne arealer i skovrejsningen skaber variation. Hvis de åbne arealer udformes i "amøbe"-former, skabes der stor randeffekt. Mange dyr og planter er tilpasset overgangen mellem skov og land (skovbrynet). Strukturen i skovbrynet og artsvalget er med til at skabe variation. Vælg buske og træarter der blomstrer i foråret eller giver bær, frugt og nødder. Du kan også vælge arter der har flotte høstfarver.

Plant forskellige skovtyper i din skovrejsning

En varieret skovrejsning giver et højt naturindhold og øger glæden ved at færdes i skoven. Varier mellem lyse og mørke skovtyper, bevoksninger domineret af hhv. nål og løv og varier arterne indenfor den enkelte bevoksning. Træartsvalget ved skovrejsning er vigtigt, og det kræver faglig viden at vælge træarter, som trives sammen, og som er egnet til lokaliteten. Drøft det derfor med den lokale skovfoged.

Tilplant med hurtigtvoksende arter

Anvend hurtigtvoksende arter som ammetræer, eksempelvis hybridlærk eller poppel, i din skovrejsning. Disse arter er også gode at plante i de fremtidige arbejdsspor. Dermed skabes der hurtigt et skovindtryk, og der sker en stor produktion af biomasse, som kan høstes ved første tyndingsindgreb 10-12 år efter, at skovrejsningen er etableret. 

Planlæg fremtidens færdsel i din skovrejsning

Allerede i anlægsfasen af skovrejsningen er det vigtigt at planlægge, hvordan man i fremtiden skal komme omkring i skoven. Planlæg stiforløb og fremtidens skovveje og arbejdsspor, så både du og maskiner kan komme rundt i skovrejsningen. Overvej også hvordan skovrejsningen skal renholdes, så det bliver så let som muligt. Rådfør dig med den lokale skovfoged.