Ædelgrankræft (Neonectria) i nobilis klippegrønt

Ædelgrankræft (Neonectria) rammer ikke kun nordmannsgran juletræer. Alle ædelgranarterne er modtagelige - også nobilis klippegrøntkulturer.

På den længere bane er konsekvenserne af svampesygdommen usikre, men der er risiko for, at sygdommen kan blive et permanent problem i klippegrøntproduktion, hvor ædelgranarter indgår. En anden mulighed er, at sygdommen i særlig grad har været betinget af vejrliget, og derfor blot bliver en midlertidig plage.

Et skøn over udbredelsen af neonectria i nobilis klippegrønt

En rundspørge foretaget blandt skovfogeder i Skovdyrkernes lokale foreninger i 2013 giver en pejling for udbredelsen og omfanget at neonectria i klippebevoksninger.

Tilbagemeldingerne peger på, at der er konstateret angreb i hele landet, men der er et forskel på hyppighed og styrke imellem landsdele. I syd og vest Jylland er der konstateret massive angreb, mens der på sjælland og i østjylland ses mere sporadiske angreb på enkelttræs niveau.

Der synes desuden, at være en tendens til, at det er upassede, uopstammede og tætte kulturer der angribes hårdest. Nordmannsgran synes også at blive hårdere ramt end nobilis. 

 

Neonectria og smittefare ved oparbejdning af klippegrønt

Når klippegrønt oparbejdes i sæsonen, foretages der både sårring af træer og transport af afklippede grene. Dyrkningsaktuelt giver her et bud på den forbundne risiko for at sprede neonectria i og mellem bevoksninger.

Risiko for smittespredning fra salgbare afklippede grene

I efteråret og vinteren, hvor grøntet oparbejdes - anses smittefaren som ubetydelig for hvad angår transport af afklippede grene og bundter. Årsagen er, at salgbare grene vil være sunde raske og uden infektioner. Endvidere spredes svampens spore ikke på det tidspunkt af året, hvor grøntet oparbejdes og endelig vil afklippede grene, som sådan, ikke være i direkte fysisk kontakt med andre stående træer.

Risiko for smittespredning fra saks og værktøj

Ved afklipning af grene er saksen i direkte berøring med træets ved under bark. Den samme saks anvendes på mange træer og kan på få dage være på 'arbejde' i flere forskellige bevoksninger. Risikoen for smittespredning via sakse anses for minimal men mulig. 

Det kan derfor anbefales at vaske/afspritte værktøj for at imødekomme denne risiko. Særligt når det samme værktøj anvendes i flere foreskellige bevoksninger. En klud dyppet i sprit eller en forstøver med sprit til desinficering vurderes at være en let og effektivt måde til at fjerne svampemycelium.

 

Bekæmpelse af neonectria ved sanering

Det bedste tidspunkt at fjerne inficerede træer og få foretaget en ordentlig sanering af sin pyntegrøntkultur er i tørre og kolde perioder. Her er spredning af svampesporer og andre dårligdomme mere begrænset end i de fugtige og varmeperioder. 

Svampen spredes i maj og juni

Sporer af svampen neonectria (ædelgrankræft) spredes i fugtige perioder i maj-juni. Dette er særligt i perioder efter nedbør. Er der observeret syge træer - som med fordel kan fjernes - bør dette derfor ske inden maj måned, hvor svampen begynder at kunne spredes via sporer.

Observeres der enkelte syge grene, kan afklipning af disse grene virke hæmmende på svampens fremfærd i det pågældende træ. Bekæmpelse af svampen ved afklipning af grene er dog sjældent praktisk muligt, når der ses angreb på hele træer.

Få inficeret plantemateriale helt væk

Når der foretages en sanering, er det ikke nok at fælde træerne. De fældede træer skal også ud og væk fra bevoksningen. Som før gælder samme regel, sørg for at fjerne plantemateriale fra bevoksningen inden perioden, hvor svampens frugtlegemer er aktive (maj-juni). 

Vigtigt at indhente erfaringer og dele viden

 

Skovdyrkerne følger udviklingen og har løbende været i dialog med forskere fra Københavns Universitet for at dele erfaringer og ny viden om svampesygdommen.

Dette er med til, at ruste vores skovfogeder med aktuel viden der kommer klippegrønt producenterne til gode.

 

Videncenter pyntegrønt, oktober 2013