Ansøgningsfrist: Tilskud til skov med biodiversitetsformål

31. august 2021

Skov med biodiversitetsformål

Formålet med tilskud til skov med biodiversitetsformål er at bidrage til, at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov. I skov med biodiversitetsformål tages de nødvendige hensyn, ved at skabe muligheder for ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold.

Til ansøgningsrunden på ordningen i 2020 er der afsat i alt 17,5 mio. kr. til skov med biodiversitetsformål. Projekterne finansieres af EU’s landdistriktsmidler. Der er én årlig ansøgningsrunde.

Tilskud ydes til en række aktiviteter, som bevarer eller fremmer biodiversiteten på bestemte skovarealer:

  • Ekstensiv skovdrift, som omfatter naturlig foryngelse og stævning, begrænset jordbearbejdning, fremme af karakteristiske og hjemmehørende træarter og bevaring af dødt ved mm.
  • Skovgræsning, hvis det konkret vurderes at arealet har naturmæssig gavn af græsningsdrift.
  • Etablering af naturlige vandstandsforhold, hvis det konkret vurderes, at arealet har naturmæssigt gavn af hævede vandstandsforhold.
  • Bevaring af 5-20 hjemmehørende træer pr hektar til naturligt henfald.
  • Rydning af uønsket opvækst, hvis det konkret vurderes, at arealet har større naturmæssig gavn af rydning, end af den nuværende tilstand.
  • Særlig indsats for bilag IV arter både i og udenfor Natura 2000 områder.

Du kan læse mere om ordningen og finde ansøgningsskema på Landbrugsstyrelsen hjemmeside

Åbner eksternt link i et nyt vinduehér

Husk at din lokale skovfoged, kan hjælpe dig med ansøgning og det praktiske med at gennemføre projektet.