Generelle vilkår:

Foreningens handel med klippegrønt og juletræer vil for hovedpartens vedkommende som tidligere år foregå som køb/salg hos medlemmerne.  

For medlemmerne betyder dette en enkel afregning, mulighed for en passende fordeling af omkostninger ved små/store partier, og ved sammensætningen af læs til kunder.  

Ved køb/salg vil foreningen beregne sig en bruttoavance til salgsarbejde, mærkningsomkostninger og intern håndtering ved sammensætning af kundelæs m.m. Hvor medlemmet selv foretager oparbejdning af klippegrønt og/eller juletræer har medlemmet selv ansvaret for produktets oparbejdning og kvalitet iht. gældende regler.  

Først når hver enkelt parti er godkendt af foreningens kunde overgår risikoen til Skovdyrkerforeningen. For alle handler gælder i øvrigt de af Dansk Juletræsdyrkerforening udarbejdede handelsbetingelser.  

Medlemmer, der ønsker at afsætte juletræer og klippegrønt gennem Skovdyrkerforeningen (og som ikke allerede har truffet en aftale med Skovdyrkerforeningen), bedes snarest gøre det for optimal afvikling af salgsarbejdet.

 

 

 

Handelsbetingelser for juletræer:

Mærkning starter efter sommerferien. Kulturer, vi har en klar forventning om skal forsynes med kundens mærker, vil blive mærket i den takt kunden er klar til det.  

Når træerne er mærket er det ikke ensbetydende med, at træerne er solgt. Foreningen har med disse mærketal et konkret indtryk af, hvilke træer (størrelse og kvalitet), der skal arbejdes på at få solgt.  

Prissætning: Pris fastsættes med udgangspunkt i markedet.  

Pris til medlemmet er for varen læsset på lastbil, dvs. omkostninger til forarbejdning, materialer, udkørsel, palletering og læsning på lastbil påhviler medlemmet.  

Hovedparten af de træer, der sælges gennem Skovdyrkerforeningen skal palleteres, hvorfor denne omkostning må påregnes.  

Handelsaftalen samt alm. handelsbetingelser udsendes af foreningen snarest efter mærkningen og fremvisningen for kunden.  

Partierne tælles ved læsning/pakning og disse tal danner grundlag for fakturering.   

Betalingsbetingelser med mindre andet aftales: Ultimo januar.  

Små partier (typisk under 600 stk) eller specifikke delpartier skal efter aftale leveres af producenten, eller for dennes regning, på en af foreningens samlepladser. Træerne henligger her for foreningens risiko indtil læsning på lastbil.  

Specielle arter og kvaliteter kan kun forventes afsat, såfremt der er et marked herfor. 

Start aldrig fældning af juletræer uden forudgående aftale med Skovdyrkerforeningen.

Oparbejdningsretnings-linier juletræer GP 2023

 

Handelsbetingelser for pyntegrønt:

Foreningen vil søge at afsætte den kommende produktion bedst muligt.  

Dette betyder, at der ikke på forhånd kan gives fast pris, men grøntet afregnes til markedspriser - dag til dag priser.  

Små partier (typisk under 2,5 ton) eller specifikke delpartier skal efter aftale leveres for producentens regning på en af foreningens samlepladser. Grøntet henligger her for foreningens risiko indtil læsning på lastbil.  

Partierne tælles ved indlevering på bemandet læsseplads og ellers ved læsning af lastbilerne. Disse tal danner grundlag for fakturering.  

Pris til medlemmet er for varen læsset på lastbil, dvs. omkostninger til forarbejdning, materialer, udkørsel, palletering og læsning på lastbil påhviler medlemmet.  

Betalingsbetingelser: Ultimo januar.  

Start aldrig oparbejdning uden aftale med Skovdyrkerforeningen.