Medlemmers brug af off-label sprøjtemidler

I forbindelse med anvendelse af sprøjtemidler vil vi minde om de særlige ansvarsforhold ved brug af off-label midler.

Off-label

Ved off-label godkendelse forstås en speciel godkendelse fra Miljøstyrelsen, som gør det lovligt at anvende et middel i en trækultur/afgrøde, eller på et tidspunkt, som ikke er nævnt på midlets etikette.

Eksempler på off-label midler er: Legacy, kumulus S sprøjtesvovl, metaxon, accurate, eagle, titus, boxer og enkelte roundup midler, hvis denne skal bredsprøjtes om foråret.

Ansvarsfraskrivelse

Skovdyrkerforeningen eller kemikaliefirmaet, der producerer midlet kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle sprøjteskader eller udeblevet virkning ved brug af off-label midler eller tankblandinger. Dette ansvar påhviler alene ejeren af træerne. Dette gælder uanset, at Skovdyrkerforeningen har rådgivet om brugen af de pågældende midler, eller foreningen har medvirket som entreprenør og forestået udbringningen af midlerne.

Undtaget er dog sprøjteskader opstået som følge af, at indholdet af produktet ikke svarer til det på etiketten anførte. Her indtræder kemikalieproducentens almindelige produktansvar, og Skovdyrkerforeningen hæfter ikke herfor.

Lovlig anvendelse af sprøjtemidler

Medlemmer af Skovdyrkerforeningen er automatisk omfattet af off-label godkendelser. Det sørger vi for.

Du skal derimod selv sørge for, at have læst og være bekendt med midlets brugsvejledning. Brugsanvisningen skal i øvrigt følges. I mange tilfælde skal du også fysisk ligge inde med brugsvejledningen og sikkerhedsblade for sprøjtemidler anvendt på ejendommen.

Via nedenstående link kan du finde alle vejledninger med beskrivelser af både alm. godkendte midler og af midler, med off-label brugsanvisninger. Print, læs og følg dem inden du sprøjter - så er du lovlig.

www.skovdyrkerne.dk/dyrkningsaktuelt/juletraeerogklippegroent/kemiogansvar/

 

Korrekt og lovlig brug af off-label midler kræver; medlemskab af Skovdyrkerforeningen og at medlemmer har læst ansvarsfraskrivelsen og de relevante brugsvejledninger.

 

MIR

 

Sidste nyt om ukrudtsmidler

Accurate

– Når ikke at blive markedsført dette forår

Producenten Cheminova oplyser, at det nye ukrudtsmiddel Accurate, som netop havde fået off-label godkendelse til juletræer, desværre ikke når at blive markedsført i dette forår.

Årsagen er at Danmarks Jordbrugs Forskning i Flakkebjerg, der rådgiver Miljøstyrelsen, har stillet særlige krav til oplysninger om sprøjteudstyr, tryk og dysestørrelser på etiketten.  Dette gør, at Cheminovas ellers færdige etiketter må laves om, og ikke kan nå at blive færdige i tide til brug af midlet.

Roundup

- Forårsanvendelse off-label godkendt

I skrivende stund, har Miljøstyrelsen netop givet en off-label godkendelse til 4 glyphosat-produkter til bredsprøjtning af juletræer om foråret. NB senest 14 dage inden udspring.