Skovdyrkerforeningen Nord-Øst

Skovdyrkerforeningen Nord-Øst er en forening bestående af mere end 700 skovejere, der i alt ejer 14.000 ha skov- og pyntegrøntsarealer. Vi dækker området fra Djursland mod syd til Skagen mod nord og Thy mod vest. 

Som medlem har man indflydelse på foreningens drift ved deltagelse i den årlige generalforsamling, hvor kontingentsatser vedtages og bestyrelsesmedlemmer vælges. Der er 7 medlemmer i bestyrelsen. Foreningens regnskab udsendes til alle medlemmer, så den enkelte kan få indblik i, hvordan foreningen tjener/bruger sine penge.  

Det daglige arbejde i foreningen afvikles af foreningens forstfolk og administrativt personale. Der er aktuelt ansat 1 skovrider (daglig leder), 7 skovfogeder og 2 administrative medarbejdere.   Herudover er der alt efter sæson ansat et større eller mindre antal timelønnede/underentreprenører  til udførelse af det praktiske arbejde i skovene/pyntegrøntskulturerne.  

Foreningen har en årlig omsætning på 60-80 mill. kr.  

I foreningen gør vi et stort nummer ud af at yde medlemmerne en kvalificeret  og inspirerende rådgivning. Som et led heri gør vi meget ud af vores medlemsblad Skovdyrkeren

Den individuelle rådgivning sker oftest i skoven hos det enkelte medlem. På dette skovbesøg aftales ligeledes, hvilke opgaver Skovdyrkerforeningen evt. skal udføre.  

Herefter kan Skovdyrkerforeningen efter nævnte aftale varetage enkelte eller flere af opgaverne indenfor skovdrift og pyntegrønsproduktion, eks. udfærdigelse af planteplaner, vælge proveniens, indhente tilbud på planter, udføre jordbearbejdning og plantning, sætte hegn, maskinskove nåletræ, skove løvtræ, afsætte tømmer, løvtræ, juletræer, klippegrønt, oparbejde juletræer og klippegrønt osv.  

Bliv medlem! 

Har dette vakt din interesse, bedes du kontakte vort kontor i Randers på tlf. 86 44 73 17, for at få tilsendt en medlemspakke, bestående af vedtægter, en oversigt over, hvad en række ydelser koster, en indmeldelsesblanket og de seneste numre af Skovdyrkeren.  

Vi glæder os til at høre fra dig.   

Skovdyrkerforeningen Nord-Øst

 

Hvad kan vi?

Skovdyrkerne kan bl.a.:

Rådgive i din skov:

 •  Afsætte råtræ
 •  Afsætte juletræer
 •  Afsætte klippegrønt
 •  Forestå høst/oparbejdning
 •  Levere gode planter
 •  Levere kemi
 •  Levere gødning

 Vi kan også:

 •  Lave erstatningsberegning
 •  Rådgive ved køb/salg af skov
 •  Formidle køb/salg af skov   

Vi formidler også: 

 •  Brandforsikring
 •  Stormfaldsforsikring-

Prøv os !

Peder Toftgård Gregersen
Skovrider