Vurdering af ejendomme.

Som skovejer kan du i mange forbindelser have brug for en vurdering af hele eller dele af din ejendom. Det kan eks. være ved:  

  • Overdragelse af ejendomsret, eks. almindeligt salg/køb, men også ved arv og anden overtagelse/overdragelse af ejerskab/delejerskab mellem slægtninge.
  • Det kan også være begrænsninger i din anvendelse af ejendommen som følge af offentlige behov (eks. kemikalieforbud, krav til træartsvalget ved genplantning og mange andre, specielle krav til driften). Sådanne projekter går ofte via ekspropriation.
  • Erstatningsberegning. Endelig kan du komme til at forvolde skade på anden mands ejendom eller egen ejendom blive beskadiget og en erstatning skal beregnes.  

I ekspropriationssager og erstatningssager hvor du er den skadelidte, vil du typisk få din udgift til konsulentbistand ved beregningen af erstatning dækket af modparten. I sådanne sager er det derfor indlysende en fordel at trække på sagkyndig bistand – skulle du mod forventning – ikke være tilfreds med det, som konsulenten når frem til, kan du altid vælge at se bort fra det i det videre sagsforløb (men så skal du selv betale konsulenten).  

Hvis du har konkrete overvejelser eller spørgsmål, kan du altid ringe til skovrider Peder Toftgård Gregersen på tlf 8644 7317 eller ptg@skovdyrkerne.dk  for at få uddybet, hvor og om du evt. kan have fordel af konsulentbistand.  

Den enkelte vurdering bliver som udgangspunkt faktureret for medgået tid (2018: 940,- kr/time ekskl. moms.), men et fast tilbud kan også aftales.