Medlemskab

Kontingentsatser for medlemmer

For et aktivt medlemskab betales der årligt følgende satser;

 • Skovejendomme betaler et grundkontingent på 1.006 kr/år, dertil lægges et arealkontingent på 52 kr/ha
 • Ejendomme der også eller udelukkende har juletræer/klippegrønt betaler et grundkontingent på 2.022 kr/år, dertil lægges et arealkontingent på 138 kr/ha for juletræs/klippegrønt arealet. 
 • Der er maksimumskontingent for skovejendomme på 5.079 kr/år og for ejendomme med juletræer/klippegrønt på 6.095 kr/år

Et passivt medlemskab koster 661 kr./år

Et aktivt medlemskab indeholder:

 • Medlemmer har særlige fordele, herunder adgang til et rådgivningsbesøg med nedenstående besøgsfrekvens 

  ArealstørrelseBesøgsfrekvens
  0-4,930% (hvert 3.-4. år)
  5,0-9,940% (hvert 2.-3. år)
  10-19,950% (hvert andet år)
  20 + 90% (ca. hvert år)
 • Besøgsfrekvensen gælder det særlige rådgivningsbesøg og er fastsat udfra det normale aktivitetsniveau set i forhold til skovens størrelse. Men skovfogeden kommer naturligvis forbi efter forudgående aftale, når man ønsker arbejde udført af os.
 • Medlemmer med juletræer og klippegrønt, som betaler det tilhørende grundkontingent, besøges hvert år.
 • Gratis telefonrådgivning efter behov
 • Konkurrencedygtige priser på f.eks. planter, råtræ, flis, juletræer og pyntegrønt
 • Lavere konsulenthonorar ved rådgivning i forbindelse med ekstra skovbrugsrådgivning, ansøgninger, juridisk sagsbehandling, vurderinger ved handler, erstatningssager, syn og skøn (se satser nedenfor)
 • Lavere handelsprovision ved salg af råtræ.
 • Præference for afsætning i vores gode aftaler indenfor råtræ, flis, juletræer og klippegrønt
 • Mulighed for deltagelse i foreningens skovvandringer, kurser, møder og lignende
 • Mulighed for abonnement med ekstra tilsyn i de værdifulde kulturer med juletræer og klippegrønt
 • Skovforsikringer til medlemspriser
 • Fordele af et organiseret demokratisk fællesskab

Passivt medlemskab

 • Passivt medlemskab dækker alene deltagelse i foreningens kollektive arrangementer.

Rådgivningsbesøget

Rådgivningsbesøget er foreningens kerneydelse og et tilbud om en gennemgang af ejendommen med fokus på ejerens målsætning og ejendommens muligheder. Rådgivningen dokumenterer skovfogeden i en kort beskrivelse af status samt kommentarer, idéer, forslag, beslutninger og aftaler om bl.a. arbejdsopgaver. Med denne beskrivelse får skovejeren et overblik og et godt redskab til opfølgning – hvad enten skovejeren vælger selv at tage fat eller benytter Skovdyrkerne som entreprenør og handelspartner.

Skovdyrkernes Partneraftale - kun for medlemmer

Ejendomme med behov for mere rådgivning end rådgivningsbesøget indeholdt i kontingentet bør overveje at indgå i vores partneraftale.  Denne aftale indeholder en ’menuseddel’ med priser på ekstra ydelser såsom udarbejdelse af årsplaner med detaljerede aktivitetsplaner, udarbejdelse af årsbudget, budgetopfølgning, måneds-/kvartaltsmøder, opdateringer af skovkort, indberetninger til DS, praktisk håndtering af opgaver i forbindelse med certificeringer mv.

Ejeren kan frit vælge, hvad Skovdyrkerne skal lave i sådan en aftale, og denne udarbejdes efter ejerens individuelle behov. Når de enkelte ydelser er indarbejdet i partneraftalen, overdrages ansvaret for gennemførelse af de aftalte opgaver til os, når det er mest gunstigt for ejeren, og når det passer ind i vores planlægning. Ved at indgå i en partneraftale får ejeren et tilbud på de aftalte ydelser og lavere provisionssatser jf. vores forretningsbetingelser.

Hvis en sådan aftale kunne have interesse, så kontakt Afdeligschef Rasmus Larsen på mobil 2232 9530 eller rla@remove-this.skovdyrkerne.dk.

Ekstra ydelser kun for medlemmer

De følgende ydelser, abonnementer, gødnings-og sprøjteplaner mv. tilbydes kun medlemmer af Skovdyrkerne ØER efter aftale.

Kulturabonnement i juletræer og klippekulturer:

Skovdyrkerne holder ekstra øje med din værdifulde produktion af juletræer eller klippegrønt:

 • Arealer tilses optil tre gange i løbet af sommeren
 • Arealerne vurderes i forhold til ukrudt, skadedyr og plejebehov
 • Der udarbejdes et skriftlig notat efter hvert tilsyn

Tilsynet foretages fagligt og professionelt, men det er dog ingen forsikring mod problemer omkring de forhold, der undersøges for eller efter aftale behandles for.

Det årlige kulturabonnement følger kalenderåret og koster 3.868 kr. i grundtakst plus 112 kr. pr. ha.

Gødnings- og sprøjteplaner i juletræer og klippekulturer

Vi bruger Mark Online i vores dyrkningsplanlægning, hvor vi leverer en rådgivning tilpasset til kulturen;

Den individuelt tilpassede gødningsplan koster 554 kr. i grundtakst plus 57 kr. pr. ha.

Den individuelt tilpassede sprøjteplan koster 554 kr. i grundtakst plus 57 kr. pr. ha.

Hvis medlemmet ønsker at få lavet både en gødnings- og sprøjteplan samtidigt, koster det 554 kr. i grundtakst og 95 kr. pr. ha.

Analyse af jord- og nåleprøver:

Juletræer, klippegrønt og vildtagre skal have de rette næringsstoffer og mængder. Vi forestår analysen og omsætter den til konkrete anbefalinger.

Prisen er 554 kr. for den første prøve og 222 kr. for de efterfølgende. Hvis Skovdyrkerne skal stå for udtag af prøver afregnes det efter timeprisen for almindelig rådgivning.

Indberetning af gødningsregnskab og forbrug af planteværn:

Hos medlemmer, hvor vi har udarbejdet en gødnings- og/eller sprøjteplan, kan vi normalt udarbejde dem på 2-3 timer efter taksten for almindelig rådgivning.

Certificering af juletræer og klippekulture med Global GAP

Vi kan certificere medlemmernes kulturer med Global GAP for 3.868 kr. årligt. 

Forsikringer mod brand og stormfald:

 • Brandforsikring, der omfatter både værdien af den stående skov og omkostninger til oprydning og gentilplantning
 • Mulighed for at tegne en basisforsikring mod stormfald ved overtagelse af en skovejendom, der samtidig er adgangsbillet til Stormrådets katastrofeordning i tilfælde af større stormfald
 • Forsikringerne tegnes ved forsikringsselskaberne TRYG og Codan. Se særskilte faktablade med priser og vilkår

Ansøgninger:

Tilskud, tilladelser og dispensationer – vi kender mulighederne og har stor erfaring i at gøre brug af dem. Ansøgning udarbejdes normalt efter tidsforbrug. Vi har ofte kampagner med særlige tilbud om enhedspriser. Kontakt din skovfoged for mere information

Planer for skov og natur:

Vi udarbejder følgende efter tidsforbrug, der afhænger af ejendommens størrelse og detaljeringsgrad 

 • Kort- og driftsplan til skove og plantager 
 • Kort skræddersyet til arealer med juletræer og klippegrønt
 • Vildt- og naturplaner. Få et overblik over mulighederne og en plan for virkeliggørelsen

Skovdyrkerne har i mange år udarbejdet biotopplaner for både medlemmer og ikke medlemmer. Det gør vi  også efter tidsforbrug til almindelig rådgivningstakst eller tilbud.

Handel / vurdering af skove, plantager og juletræer:

Kontakt os, hvis du vil sælge eller købe skov. Vi har en stor kontaktflade og mange års erfaring i vurdering af skov, ekspropriation, forsikringssager mv.

Dansk Skovforening:

Skovdyrkerne er som organisation det største medlem i skovenes brancheorganisation Dansk Skovforening og har en fast plads i bestyrelsen. Alligevel opfordre vi skovejere til at bakke op omkring deres store arbejde for at sikre skovbruget gode rammebetingelser.

Derfor kan vores mindre medlemmer blive medlem af Dansk Skovforening med rabat, hvor deres minimumskontingent nedsættes med 350 kr./år.
Dansk Skovforening udgiver tidsskriftet ’Skoven’. Vores medlemmer kan få abonnement til rabatpris: 496 kr./år i 2022 ved at henvende sig til vores kontor i Vissenbjerg.

Timepriser for rådgivning:

Udover det rådgivningsbesøg, som er indeholdt i kontingentet, udføres anden rådgivning og serviceydelser på timepris til følgende takster (gældende fra 1/7 2022):

  Medlem (kr./time) Ikke medlem (kr./time)
Alm. skovbrugsrådgivning 870 1.090
Særlig rådgivning 1.040 1.310
Vurderinger m.v. 1.310 1.640

Særlig rådgivning omfatter opgaver, der kræver kompetencer, der ligger ud over det almindelige skovfogedarbejde fx juridisk sagsbehandling. Vurderingsopgaver omfatter handel med ejendom, erstatningsopgørelser, syn og skøn mv.

Normal køretid (½ time) er indeholdt i prisen.

Handels- og entreprenørvirksomhed

Skovdyrkerne tilbyder medlemmerne afsætning af skovens produkter – råtræ, flis, klippegrønt og juletræer – og udførelse af alle former for skovarbejde til fordelagtige medlemsvilkår.

I medlemsportrætterne på vores hjemmeside kan du se eksempler på, hvordan vi driver en konkurrencedygtig handels- og entreprenørvirksomhed med udgangspunkt i det enkelte medlem.

Priser:

Alle priser er angivet excl. moms

Persondataforordningen:

Retningslinjerne for Skovdyrkernes behandling af dine persondata på:

www.skovdyrkerne.dk/om-os/mere-om-skovdyrkerne/persondata