Skovejerens ansvar for rydning af træer, der vælter ud over veje

Det er (desværre) således, at det er skovejerens ansvar at holde kørebanen fri for træer og grene. Bestemmelserne findes i §103 i vejloven, hvori det hedder:

§103, stk.2. Vejbestyrelsen kan kræve træer og anden beplantning på, over og i et vejareal fjernet, nedskåret, opstammet eller studset. Det samme gælder træer og anden beplantning ved vejareal, når vejens istandsættelse eller hensynet til færdslen gør det nødvendigt. Hvis vejbestyrelsens krav ikke efterkommes indenfor en fastsat frist, kan vejbestyrelsen lade arbejdet udføre ved sin foranstaltning på ejerens bekostning.

Dette betyder, at det er skovejeren, der principielt har ansvar for at fjerne nedfaldne træer, der generer færdselen. Og i realiteten kan han pålægges omkostningerne, hvilket dog normalt ikke sker i situationer som denne.