VEDTÆGTER

FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØERNE A.M.B.A.

 

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øerne a.m.b.a.

Foreningens binavn er Skovdyrkerne Øerne a.m.b.a.

Foreningens hjemsted er Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg.

Foreningens virkeområde dækker overvejende Fyn, Sjælland, Lolland, Falster, Bornholm samt omliggende øer

Foreningen er en andelsforening med begrænset ansvar.


Formål

§ 2

Foreningens primære formål er på grundlag af medlemmernes individuelle ønsker at fremme disses faglige og erhvervsmæssige interesser som ejere af skov, af juletræs- og pyntegrøntarealer eller af naturområder. 

Formålet søges realiseret gennem medlemmernes deltagelse i foreningen som aftagere og leverandører, herunder ved at foreningen yder medlemmerne individuel rådgivning og ved tilbud om, at foreningen aftager og afsætter medlemmernes skovbrugsprodukter, herunder juletræer og pyntegrønt samt leverer entreprenørydelser, planter og materialer m.v. til medlemmerne. Foreningen kan drive tilsvarende samhandel med andre end foreningens medlemmer. 

Desuden yder foreningen medlemmerne generel orientering via bladvirksomhed, hjem-meside, nyhedsmails, faglige udflugter, kurser m.v.

For også fremover at kunne opfylde det primære mål, ses det som et selvstændigt mål at opretholde og konsolidere foreningen. 
Foreningen kan erhverve og besidde aktier og anparter mv. i andre selskaber m.v., der driver tilsvarende virksomhed, eller som i øvrigt har en naturlig forretningsmæssig forbindelse med foreningens virksomhed.

De Danske Skovdyrkerforeninger

§ 3

Foreningen samarbejder med De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS) og har indgået en samarbejdsaftale med DDS. 

Medlemmerne af foreningen er samtidig medlemmer af DDS. Medlemmerne har ingen hæftelse i DDS og der opkræves ikke særskilt kontingent for medlemskabet af DDS. 

Hvis et medlem udtræder af foreningen, udtræder medlemmet samtidigt af DDS.


Medlemskab

§ 4

Som aktive medlemmer optages ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter indenfor foreningens virkeområde, fysiske såvel som juridiske personer.

Ejere/forpagtere af flere skovbrugsarealer inden for foreningens primære virkeområde skal være medlemmer med samtlige deres skovbrugsarealer. Bestyrelsen kan dog dispensere herfra.

Som passive medlemmer kan optages fysiske og juridiske personer med interesse for foreningens formål. Passive medlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen, og de har ingen stemmeret på foreningens generalforsamlinger.

Personer, som ønsker at indmelde sig, modtager et eksemplar af foreningens og af DDS’ vedtægter samt en kopi af den samarbejdsaftale, der er indgået med DDS, jf. § 3. Indmeldelse sker skriftligt.

§ 5

Udmeldelse af foreningen sker til førstkommende 30. juni ved skriftlig meddelelse til foreningens kontor.

Ud over sit eventuelle tilgodehavende i foreningen har den udtrådte intet krav på andel i foreningens aktiver eller formue og har ingen stemmeret på foreningens general-forsamling eller bestyrelsesmøder efter udtrædelsestidspunktet.

Efter opgørelsen af sit mellemværende med foreningen hæfter et udtrådt medlem ikke for foreningens økonomiske forpligtelser.
I tilfælde af dødsfald indtræder boet eller arvingerne i af¬døde medlems sted vedrørende tilgodehavender og/eller gæld på tids¬punktet for dødsfaldet.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som enten overtræder foreningens vedtægter, modarbejder foreningen eller kommer i kontingentrestance. Den pågældende kan indanke udelukkelsen for førstkommende generalforsamling.

§ 6

Foreningens medlemmer er ikke forpligtede til at bruge foreningens tilbud på rådgivnings-, entreprise- eller handelsområdet, ligesom foreningen ikke er forpligtet til at aftage medlemmernes produkter.

Foreningen kan også levere ydelser til og aftage produkter fra ikke-medlemmer.


Generalforsamling

§ 7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed indenfor de i nærværende vedtægter og lovgivningen angivne rammer.

Til generalforsamlingen har samtlige medlemmer og eventuelle bemyndigede adgang.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned og finder sted inden for foreningens geografiske virkeområde.

Indvarsling sker ved elektronisk eller skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem senest 30 dage før. Dagsordenen udsendes elektronisk eller ved skriftlig meddelelse sammen med årsrapporten senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1.    Valg af dirigent (se § 9)
2.    Ledelsens beretning
3.    Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse (se § 15)
4.    Forelæggelse af budget. Godkendelse af kontingentsatser for det kommende år efter indstilling fra bestyrelsen
5.    Behandling af indkomne forslag
6.    Valg af bestyrelsens medlemmer samt suppleant(er) (se § 11)
7.    Valg af revisor (se § 16)
8.    Eventuelt

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal afgives skriftligt eller ved elektronisk meddelelse og være foreningens kontor i hænde senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Senere indkomne forslag kan kun komme til behandling med bestyrelsens godkendelse. Indkomne forslag skal udsendes sammen med dagsordenen ved skriftlig eller elektronisk meddelelse for at kunne behandles på generalforsamlingen med henblik på beslutning.


§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer skønner det fornødent, eller når mindst 1/5 af alle stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til foreningens formand med en begrundet angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling og senest 30 dage efter, at lovlig begæring foreligger. En ekstraordinær generalforsamling skal være afholdt indenfor 60 dage fra lovlig begæring herom foreligger.

§ 9

Den af generalforsamlingen valgte dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, leder mødet og afgør med umiddelbar bindende virkning alle procedurespørgsmål og eventuelle spørgsmål om vedtægternes forståelse.

Afstemning skal være skriftlig og hemmelig, når blot ét medlem forlanger det.

På generalforsamlingen har hvert stemmeberettiget medlem én stemme.

Stemmeafgivning ved skriftlig og dateret fuldmagt kan finde sted. Fuldmagt kan afgives til enhver myndig person, der udpeges af medlemmet som dennes repræsentant. Ingen kan være befuldmægtiget for mere end to medlemmer.

Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, såfremt intet andet fremgår af det følgende.
Samtlige vedtagelser på generalforsamlinger føres til referat, der godkendes og underskrives af dirigenten.


Bestyrelsen

§ 10

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at foreningen ledes på forsvarlig måde og i overens-stemmelse med foreningens vedtægter. 

Bestyrelsen skal desuden sikre sig, at foreningens regnskab føres på betryggende måde.

§ 11

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling blandt de aktive medlemmer for 2 år ad gangen, idet der hvert år skiftevis afgår 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

Der vælges desuden en eller flere suppleanter til bestyrelsen. Suppleant(en/erne) vælges hvert år på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Hvis flere suppleanter vælges, rangordnes de efter stemmetal, således at den med flest stemmer er 1. suppleant o.s.v.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) kræver skriftlig, hemmelig opstilling og afstemning, når blot ét medlem forlanger dette. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er) finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand for ét år ad gangen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i alle forhold i dennes sted.

I tilfælde af, at bestyrelsesposter bliver ledige, indtræder de(n) valgte suppleant(er) – i rækkefølge efter stemmetal på generalforsamlingen. Suppleanter indgår i de afgåedes turnus.

Ansatte i foreningen kan ikke vælges eller fungere som bestyrelsesmedlemmer. 

§ 12

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent eller når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter skriftlig eller elektronisk begæring herom. Bestyrelsesmødet skal afholdes inden 3 uger fra begæringen foreligger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, deriblandt for-mand eller næstformand, er til stede.

Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte regler for, at suppleant(er), observatører eller andre kan deltage ved bestyrelsens møder.

Bestyrelsens afgørelser træffes med almindeligt flertal, med mindre andet fremgår af vedtægterne eller af forretningsordenen. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes forfald næstformandens - stemme udslagsgivende.

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem foreningen og tredjemand, hvis han deri har en væsentlig, individuel interesse, der kan være stridende mod foreningens.

Samtlige vedtagelser på bestyrelsesmøder føres til referat, der godkendes og underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Har et bestyrelsesmedlem ikke deltaget i et møde, skal ved¬kom¬mende efterfølgende underskrive referatet som en erklæring om, at han er bekendt med dette.

Direktionen

§ 13

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren, der i henhold til de af bestyrelsen afstukne retningslinjer forestår den daglige ledelse af foreningen. 

Direktøren forestår herunder ansættelse og afskedigelse af medarbejdere samt fastsætter løn og arbejdsvilkår for disse. 

Elektronisk meddelelse

§ 14

Ved elektronisk meddelelse forstås offentliggørelse via foreningens hjemmeside eller elektronisk post i form af e-mail.

Regnskab og revision

§ 15

Foreningens regnskabsår løber fra 1.7. til 30.6.
Årsrapporten udformes som resultatopgørelse og balance.

Årsrapporten forsynes med påtegning af den generalforsamlingsvalgte revisor og underskrives af bestyrelse og direktør.

§ 16

Revision af foreningens regnskab foretages af en registreret eller en statsautoriseret revisor.
 
Revisor kan til enhver tid fordre alle foreningens bøger og bilag forelagt, og er berettiget til at afkræve bestyrelse og direktør alle oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af virksomheden, revision af årsrapporten og udførelsen af revisors hverv.

Revisoren er på valg hvert år. Valget af revisor finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Genvalg kan finde sted. 


Tegning, hæftelse, kontingent og økonomi

§ 17

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktør i forening med formand eller næstformand. 

Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser tegnes foreningen af hele bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Foreningen hæfter alene for sine forpligtelser med egne midler. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§ 18

Foreningens økonomiske grundlag tilvejebringes gennem medlemmernes indbetalinger af et årligt kontingent, fortjeneste ved handler, honorarer, provisioner, gebyrer, renter, gaver, kunde- og servicegodtgørelser i forbindelse med stordriftsaftaler som led i kommissionshandler, fortjenester ved arbejde i udlandet m.v. samt ved betryggende kapitalanbringelse. 

Den til foreningens drift nødvendige kapital kan tilvejebringes ved lån, opsparing eller salg af aktiver. Lån kan kun optages og garantiforpligtelser indgås efter bestyrelsens beslutning.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Med mindre bestyrelsen træffer særskilt beslutning herom, forbliver foreningens overskud indestående i foreningen. Bestyrelsen kan dog bestemme, at årets overskud eller dele heraf udbetales til medlemmerne som efterbetaling for medlemmernes leverancer til foreningen og/eller som rabatter på medlemmernes køb hos foreningen. Fordelingen skal da ske i forhold til medlemmernes omsætning i foreningen, evt. blot efter omsætningen for specifikke varer og/eller tjenesteydelser.


Andre samarbejdsforhold

§ 19

Foreningen kan, hvor dette er i overensstemmelse med foreningens formål samt med DDS’ strategi - efter bestyrelsens bestemmelse herom - indgå i økonomisk samarbejde med foreninger eller virksomheder samt oprette selskaber eller eje aktier eller anparter m.v. i selskaber, der har som formål at drive virksomhed i ind- og udland inden for skovbrug, juletræer/pyntegrønt, naturpleje og tilgrænsende områder.

§ 20

Forslag om sammenlægning (fusion) af foreningen med en eller flere foreninger eller virksomheder med tilsvarende formål kan vedtages efter samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer (se § 21).

Er en sådan sammenlægning (fusion) vedtaget, kan de medlemmer, som ikke ønsker at deltage, udtræde inden sammenlægningen træder i kraft. 

Den udtrådte har intet krav på andel i foreningens aktiver eller formue og har ingen stemmeret på foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøder efter udtrædelsestidspunktet.Vedtægtsændringer

§ 21

Forslag til vedtægtsændringer skal ved udsendelse af skriftlig eller elektronisk meddelelse være bragt til medlemmernes kendskab senest 14 dage før afholdelsen af den generalforsamling, hvorpå de ønskes be¬handlet.

Ændringer af vedtægterne kan ved simpelt stemmeflertal vedtages på en generalforsam-ling, såfremt mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret. 

Er dette ikke tilfældet, skal forslaget dog alligevel forelægges og sættes under afstemning. 
Opnår forslaget i denne situation simpelt stemmeflertal af de afgivne stemmer, skal forslaget forelægges en ny generalforsamling. Denne anden generalforsamling kan ikke afholdes, før der er forløbet mindst 20 dage efter den første generalforsamling. Den anden generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


Opløsning

§ 22

Opløsning (likvidation) af foreningen kan finde sted, når beslutning derom træffes med den stemmeflerhed der kræves til vedtægtsændringer efter § 21 på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 20 dages mellemrum.

Fremkommer der efter afvikling af foreningens forpligtelser et overskud, udbetales dette til DDS.

§ 23

En sammenlægning (fusion) af foreningen med en eller flere foreninger eller virksomheder med sammen¬faldende formål (§ 20) er ikke at betragte som en opløsning omfattet af § 22. 

I dette tilfælde indgår foreningens egenkapital i den nye, fusionerede virksomhed.


Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 24

Reduktionen af bestyrelsen fra 7 medlemmer til 5 medlemmer sker i to tempi:

Reduktion fra 7 medlemmer til 6 medlemmer sker i forbindelse med valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2021.

Reduktion fra 6 medlemmer til 5 medlemmer sker i forbindelse med valg til bestyrelsen på den ordinære generalforsamling i 2022.

§ 25

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre vedtægternes § 1, 2. pkt. med hensyn til foreningens hjem¬sted, såfremt foreningskontoret skifter adresse.


§ 26

Disse vedtægter er fremkommet i forbindelse med vedtægtsændringer i følge Skovdyrker-foreningen Øerne a.m.b.a.’s generalforsamlingsbeslutning den 20. oktober 2020, der blev endelig vedtaget på Skovdyrkerforeningen Øerne a.m.b.a.’s ekstraordinære generalfor-samling den 17. december 2020. 

I henhold til Skovdyrkerforeningen Øernes samarbejdsaftale med De Danske Skovdyrker-foreninger er vedtægtsændringerne ligeledes godkendt af De Danske Skovdyrkerfor-eningers bestyrelse (hovedbestyrelsen) den 10. februar 2021.


Disse vedtægter erstatter tidligere gældende vedtægter, der var fremkommet i følge gene-ralforsamlingsbeslutning den 23. oktober 2018 og endelig vedtaget på generalforsamlin-gen den 22. oktober 2019. 
I henhold til Skovdyrkerforeningen Øerne’s samarbejdsaftale med De Danske Skovdyr-kerforeninger var de tidligere gældende vedtægter ligeledes godkendt af De Danske Skovdyrkerforeningers bestyrelse (hovedbestyrelsen) den 27. november 2018.