Plant en allé!

”Jeg vil slå til lyd for, at vi så mange steder som muligt tænker i plantning af alléer, hvis det overhovedet kan lade sig gøre. Vi kan nemlig ikke få for mange alléer i dette grønne land. Det koster ikke urimeligt meget, det dæmper trafikken og det giver vejen karakter”. Journalist Peter Olesen, 2014

Vi må give ham ret. Det giver vejene karakter – både de offentlige og de private. Mange ejendomme i det åbne land kunne gives et løft med en allé langs adgangsvejen ind til ejendommen. En ejendomsmægler skriver således i sit udbudsmateriale: ”Gården har en magnifik indkørsel med egen lindeallé”.

Men et allé-projekt er ikke helt enkelt og rejser mange spørgsmål. Blandt andet vedrørende træartsvalg, plantestørrelse, barrod eller klumpplante, planteafstand, plantningen, opbinding, vanding, løbende opstamning og vedligeholdelse. Og hvordan vedligeholdes eller renoveres en gammel allé? 

Vore almindelige fagbøger indeholder ikke mange oplysninger vedrørende disse emner. Derfor har vi forsøgt at samle den spredte viden i dette lille praktiske hæfte. 

Hæftets viden stammer fra besøg hos planteskolefolk, gartnere, vore egne skovfogeder med erfaring i arbejdet med anlæg og pasning af alléer – samt fra den sparsomme litteratur på området. 

Man må lede forgæves efter den eneste rigtige løsning. Der er forskellige synspunkter, forskellige holdninger til emnet, forskellige traditioner, og forskellige erfaringer. Desuden er smag og behag som bekendt forskellig. Men vi håber alligevel, at hæftet vil give inspiration og vil være med til at forhindre de værste skuffelser. 

Per Hilbert, seniorkonsulent, Skovdyrkerne

Artikler fra Alléer

Pil var det oprindelige allétræ i Danmark. I den gamle danske landsdel, Skåne, er pilealléer stadig ganske udbredte. Her ses en  en-rækket allé ved Skivarp
04.12.2017 - Alléer

1. En kort historie

Træplantning langs vejene var kendt allerede i romertiden, hvor der blev plantet for at give skygge for blandt andet de marcherende hære. Vi kender for eksempel navnene via Appia, via Egnatia med fler...Læs mere...

Kastanie er blevet en usikker art. Ud over problemer med råd og nedknækkende grene, rammes den af to sygdomme – minérmøllet og kastaniekræft. Her erstattes en gammel kastanieallé med lind
04.12.2017 - Alléer

2. Træartsvalget i dag

Der er utrolig mange muligheder, når der skal vælges træart til en ny allé. Rigtig mange arter kan anvendes. Det er næsten nemmere at remse de arter op, der normalt ikke egner sig som allétræer. Her k...Læs mere...

Ensidig lindeallé på Midtsjælland. Her er altid plads til at udvide vejen.
04.12.2017 - Alléer

3. Typer af alléer

Dette hæfte handler først og fremmest om de `normale´ alléer, det vil sige plantninger med en trærække på hver side af en færdselsåre. Læs mere...

Små planter af kirsebær sat tæt med henblik på udvælgelse af den bedste. Ikke et system, som kan anbefales.
04.12.2017 - Alléer

4. Plantetyper

Også her er mange muligheder – i princippet lige fra en normal skovplante til træer på 8-10 meters højde, der løftes på plads med kran. Det er oftest et kompromis mellem pris og ønsket om at have noge...Læs mere...

Nyplantet allé af eg langs landevej. Her er holdt 2,5 meters afstand til vejen. Krageholm, Skåne.
04.12.2017 - Alléer

5. Plantesystem

Et første spørgsmål er altid, hvor stor afstand der skal være mellem træerne. Det kommer naturligvis først og fremmest an på, hvilken træart der plantes. Større træer kræver større afstand. Vi anbefal...Læs mere...

Plantning af klumpplanter kan ske når som helst uden for vækstsæsonen, det vil sige fra 1. november til den 1. april. Efterårsplantning vil normalt være bedst. Hvis det drejer sig om barrodsplanter, anbefaler vi klart november
04.12.2017 - Alléer

6. Plantningen

Plantning af klumpplanter kan ske når som helst uden for vækstsæsonen, det vil sige fra 1. november til den 1. april. Efterårsplantning vil normalt være bedst. Hvis det drejer sig om barrodsplanter, a...Læs mere...

Her er en sidegren beskåret lidt ude på grenen. Det medfører, at der dannes en krave inde
04.12.2017 - Alléer

7. Opfølgning og vedligeholdelse

Der bør vandes i tørre perioder i de 2-3 første år. Særligt vigtigt er dette i udplantningsåret, hvor behovet er størst. Enten ved hjælp af vandingsposer som ovenfor nævnt. Eller med vand bag den lil...Læs mere...

04.12.2017 - Alléer

8. Renovering af ældre alléer

Nogle er så heldige at have en eksisterende – måske gammel – allé på deres ejendom. Man ser ofte ældre alléer, hvor enkelttræer er dårlige eller måske faldet helt væk. Det kan være fristende at fylde ...Læs mere...