Artikler fra Skovdyrkeren, Skovdyrkernes medlemsblad

Jagten som driftsgen

01.02.2015

At jagten har en værdi, der kan sælges til jægere, det er ingen nyhed, og i mange år har udlejning af jagt været en betydelig indtægtskilde for mange land- og skovbrugsejendomme. Traditionelt har udlejning af dagjagter og andre former for korttidsjagter været noget, man forbandt med store ejendomme som f.eks. godser, der havde sit eget jagtvæsen.   Der er dog i de senere år opstået et marked efter dagjagter med færre deltagere og med væsentlig mindre forventning til afskydningen. Dette åbner op for, at også mindre ejendomme uden et egentlig jagtvæsen kan udbyde sådanne dagjagter.

Vildtparade. Foto: Søren Fodgaard

Af skovfoged Anders L. Jensen, Skovdyrkerne Nord-Østjylland Antallet af jægere stiger. Og modsat for 30 år siden er den typiske nyjæger ikke længere en 16-årig dreng med landmandsbaggrund, men snarere en m/k i sin bedste alder med fuld fart på karriere, familie og styr på økonomien. Det betyder, at der er et stort antal jægere, der ikke har tiden eller lysten til at passe et jagtterræn selv, men samtidig er ressourcestærke nok til at købe sig adgang til gode jagtoplevelser.  Resultatet af dette er, at efterspørgslen på jagt er stigende, og man skal derfor som ejer af en skov- eller landbrugsejendom være opmærksom på de indtægtsmuligheder, der er i jagtudlejning.

Korttidsleje kontra langtidsleje

Muligheden for jagtudlejning på ejendomme uden et jagtvæsen har traditionelt været igennem langtidsleje, hvor en eller flere jægere lejer hele jagtretten på en ejendom over en flerårig periode. Derimod er korttidsleje ofte forbundet med dagjagter på opdrættede fasaner eller guidet afskydning af enkeltdyr i form af bukke eller hjorte. Langtidsudlejning af jagt har dog en række ulemper, da det dels udelukker ejeren fra selv at bruge jagten, dels gør det sværere at styre eventuelle konflikter imellem jagten og ejendommens øvrige drift. Der er dog intet til hinder for, at man også på ejendomme uden jagtvæsen udlejer korttidsjagter, og netop i disse år er tendensen måske ligefrem en stigende efterspørgsel på sådanne mindre korttidsjagter.

Relevante jagtformer

Går man med tanker om at udbyde korttidsjagter, er der en række forskellige jagtformer, man bør overveje.

Rough shooting

Rough shooting begrebet kom til Danmark for år tilbage og dækker over en dagsjagt med få deltagere, ofte kun 5-10 personer, som ofte selv medbringer hunde. Ved rough shooting anvendes ofte mere ukurante såter end med traditionelle klapjagter, og ofte vil læhegn, små moser og regulære skovstykker kunne anvendes som såt. Samtidig er det ikke unormalt ved rough shooting, at deltagerne selv hjælper til med afdrivning af såterne.  Flyvende agerhøns. Jagt med stående hund er en næsten forsvundet jagtform i Danmark. Foto: Bent Wiersch Nielsen

Trækjagt

Har man på ejendommen gode trækjagtsmuligheder som f.eks. arealer med træk af skovduer, er det også muligt at udleje denne form for jagt.

Jagt med stående hund

Jagt med stående hund er en næsten forsvundet jagtform i Danmark, men der er stadig en del jægere, der finder denne jagtform meget spændende. Har man arealer, der er velegnet til jagt med stående hund og en tilpas bestand af agerhøns eller fasaner, vil det være oplagt at udleje sådanne jagter. Der vil ofte være tale om jagter med meget få deltagere, der medbringer deres egne hunde, og som selv kan stå for den praktiske afvikling af jagten.

Afskydning af hjortevildt

Også afskydning af hjortevildt, herunder råvildt, kan udlejes som korttidsjagt – både i form af en enkelt pürsch og i form af en jagt hvor jægeren får lov til at gå på arealerne i en periode for at afskyde et enkelt dyr. Afskydning af bukke/hjorte vil naturligvis være mest efterspurgt, men der findes også et marked for efterårsjagt på rå/lam eller hind/kalv.

Jagt- og vildtpleje er nødvendig

Hvis man vil udleje jagt i form af dagsjagter eller anden korttidsleje, så er det en nødvendighed at lave en aktiv jagt- og vildtpleje på ejendommen. Det kan være i form af terrænpleje, hvor man prøver at optimere den jagtlige værdi af de eksisterende remiser, søer, læhegn o.l., der findes på ejendommen, f.eks. igennem foryngelsesbeskæring af remiser og læhegn, oprensning af søer m.m.  Haren trives i og lige udenfor brede, lave skovbryn, især hvor disse ligger i tilknytning til en vildtager. Dens primære fødekilde er de forskellige landbrugsafgrøder i grøn og frisk tilstand. Desuden friske urter, saftigt græs og friske skud fra træer. Foto: Skovdyrkerarkiv Det kan også være relevant at anlægge nye biotoper til vildtet, i form af nye remiser, etablering af nye vandhuller eller etablering af vildtagre. Her skal man især være opmærksom på de muligheder, der er for at lave vildttiltag på arealer med enkeltbetaling. Fodring af vildtet igennem vinterhalvåret bør naturligvis være en selvfølge, og ud over direkte fordring kan det også ske igennem forøgelse af den naturlige fodertilgængelighed ved såning af foderafgrøder eller skovning af løvtræer i vinterperioden. En næsten lige så stor selvfølge er en aktiv regulering af rovvildtet. Her tænkes især på krager, husskader og ræve. Udsætning kan også komme på tale. Især mindre udsætninger af ænder eller udsætning af fasaner eller agerhøns ved brug af skrukhøns kan være relevante, hvis målsætningen er afholdelse af mindre jagter.  Endelig bør også etableringen af mere jagttekniske foranstaltninger som hochsitze og skjul til trækjagt være med i overvejelserne. Skovdyrkerne har et landsækkende netværk af konsulenter med speciale i jagt og vildtpleje, og en måde at komme videre på er at få en sådan konsulent ud på et ejendomsbesøg, hvor vi gennemgår de forskellige muligheder. Skovdyrkerne kan også være behjælpelige med mange af de opgaver, der er forbundet med terrænplejen, som etablering af nye remiser og søer, vedligeholdelse af læhegn og andre beplantninger m.m., ligesom Skovdyrkerne forhandler både frø til vildtagre, hochsitze, foderautomater m.m. på vores webshop. 

Hvordan kommer man i gang?

Hvis man går i overvejelser om at udleje korttidsjagter på sin ejendom, bør man overveje en række emner:
  • Hvilke former for jagt kan der udlejes på ejendommen?
  • Er forholdene for udlejning tilstrækkelige, eller skal der gennemføres forbedringer, inden en udlejning kan påbegyndes?
  • Hvordan skal udlejningen markedsføres?
  • I hvilket omfang kan man selv stå for den nødvendige jagt- og vildtpleje samt afholdelse af jagterne, og i hvilket omfang skal man have hjælp til det?