Udsætning af fasaner med skrukhøns, del 1

24.03.2015

Udsætning af fasaner har i mange år været en fast del af vildtplejen på en række jagtterræner og i de seneste år har brugen af den ”gammeldags” metode vundet frem, især ved de mindre udsætninger, nemlig brugen at skrukhøns til udrugning og opfostring af fasankyllingerne. Dette er den første af to artikler omkring udsætning med skrukhøns. Denne artikel vil især omhandle reglerne for udsætning med skrukhøns, hvorimod den anden artikel mere kommer ind på den praktiske metode.

Husk reglerne for udsætning med skrukhøns.

Udsætning med skrukhøns er meget hyggeligt, men husk at reglerne stadig gælder.

Opdræt med skrukhøns vinder i disse år frem især ved de mindre udsætninger. Årsagerne kan være flere, men mange finder metoden mere naturnær og hyggelig, men  der er dog også andre fordele ved metoden da en række problemer med sygdom, fjerpilling og kannibalisme er nærmest ikke-eksisterende i opdræt med skrukhøns. Hertil kommer at en række udenlandske forsøg har vist, at kyllinger udsat med skrukhøns, har markant højere overlevelseschance og efterfølgende større ynglesucces end kyllinger udsat med mere traditionelle metoder.

Særligt om udsætning med skrukhøns

Udsætning med skrukhøns er i princippet underlagt den samme lovgivning som traditionel udsætning, men dels kan en del af reglerne for traditionelt opdræt afviges ved brug af skrukhøns og dels er der en række regler, der udelukkende finder anvendelse ved brug af skrukhøns. Reglerne for brug af skrukhøns er beskrevet i "Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt", hvoraf der fremgår, at en række af de generelle regler for udsætning, kan fravigen ved brug af skrukhøns, hvis følgende punkter er opfyldt: 1. Der må højst gå 20 kyllinger med hver høne. 2. Hver høne med kyllinger skal holdes i et netbur uden bund, og buret skal dække et grundareal på mindst 4 m2. 3. Netburet skal være delvis overdækket således at høne og kyllinger alle samtidig kan søge beskyttelse mod vejrliget. Samtidig skal høne og kyllinger have adgang til en del af netburet, der ikke er overdækket, og hvor de også alle kan opholde sig samtidig. 4. Foder og vand skal tildeles i den overdækkede del af netburet 5. Hønen og kyllingerne skal permanent have adgang til hele arealet i netburet 6. Netburet skal anbringes på et areal med naturlig vegetation, og skal flyttes efter behov, således at fuglene altid opholder sig på et underlag med passende beplantning.

Generelle regler også gældende for udsætning med skrukhøns:

Uanset ovenstående afvigelser, skal man være opmærksom at følgende regler stadig er gældende: · Bekendtgørelsen er kun gældende for udsætninger på mere end 100 fugle om året. · Der må ikke være fysisk kontakt imellem udsætningsfugle og andre fjerkræ i fangeskab, som f.eks. tamænder og -gæs ligesom der ikke må anvendes de samme foder- og vandtrug, redskaber o.l. · Ved udsætning af mere end 100 fugle skal den ansvarlige forudsætningen have gennemgået et godkendt kursus i opdræt af fjervildt. · Ved udsætning af mere end 100 fugle skal der foretages optegnelse over udsættelsen udsætningen, herunder dato, sted samt antal og art af de udsatte fugle. Denne optegnelse skal gemmes i minimum 2 år. · Ved udsætning af mere end 100 fugle og mere end 1 pr. ha skal der være anmeldt og gennemført biotopplan på ejendommen. Læs mere på: Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=115278