Sekretariatet samler de fælles opgaver

Sekretariatets mission er at sikre Skovdyrkernes fremtid ved at lede udviklingen og gennemførelsen af den fælles strategi og implementere skovridergruppens beslutninger, samt fremme det tværgående samarbejde mellem foreningerne og datterselskaberne.

Sekretariatets rolle

Først og fremmest er sekretariatet Hovedbestyrelsens udførende kraft og praktiske redskab. Sekretariatschefen refererer i sit arbejde til Hovedbestyrelsen og optræder udadtil og indadtil på dennes vegne i det daglige.

Dernæst er sekretariatet ansvarlig for den fælles del af strategien. Og endelig er man serviceorgan for foreningerne med skovridergruppen som sparringspartner.

Sekretariatets ansvar

Sekretariatschefen har med reference til Hovedbestyrelsen ansvar for:

 • implementeringen af den fælles strategi og opfølgning på denne
 • overvågning af foreningernes lokale strategier og opfølgningen på disse
 • implementeringen af fælles handlingsplaner og opfølgning på disse
 • den fælles markedsføring
 • den fælles personalepolitik
 • sammen med Hovedbestyrelsens formand, at være Skovdyrkernes samlede daglige talerør i forhold til omverdenen
 • kontakt til resten af erhvervet, til det politiske system, til pressen og til øvrige organisationer og myndigheder, som Skovdyrkerne har eller ønsker at have et forhold til.

Sekretariatets primære stabsopgaver er at servicere Hovedbestyrelsen med baggrundsmateriale og indstillinger, samt i fornødent omfang at servicere de lokale bestyrelser.

Sekretariatets opgaver

Sekretariatets vigtigste opgaver er at være omdrejningspunkt for:

 • viden om relevant lovgivning, tilskudsordninger o.l.
 • fælles markedsføring og information inkl. hjemmeside, nyhedsmails og medlemsblade
 • arbejdet med videndeling i organisationen
 • konceptudvikling og innovation i øvrigt
 • intern statistik og benchmarking
 • administrative ydelser i form af tryksager, fælles rabatordninger, forsikringer m.v.

Arbejdet med konceptudvikling sker normalt i fællesskab, men kan også udføres i projektgrupper omfattende kun foreninger, der har en særlig interesse heri.

Grundlæggende er det en del af sekretariatets opgave at sikre, at foreningerne og deres tilbud til medlemmerne holdes på et højt niveau.

Sekretariatets basisopgaver finansieres af lokalforeningerne i form af et servicebidrag efter en af Hovedbestyrelsen vedtaget fordelingsnøgle.

Skovridergruppens rolle

Skovdyrkernes chefgruppe – i det daglige kaldet skovridergruppen – består af cheferne for de lokale skovdyrkerforeninger og direktørerne for foreningernes datterselskaber. Den ledes af sekretariatschefen.

Skovridergruppens mission er at understøtte Skovdyrkernes positive drift og udvikling igennem videndeling og fælles beslutninger, der skaber succes i lokalforeningerne.