Undgå ansvar ved risikotræer

Skovdyrkernes personale bliver løbende opgraderet og efteruddannet. Vi har efterhånden en del skovfolk, som er rigtig veluddannede i at vurdere såkaldte risikotræer.

Hvad er risikotræer ?

Risikotræer er træer, der har en – lidt højere end normal – risiko for at vælte, knække eller tabe store grene, og som dermed udgør en risiko for personer eller ejendom.

Ikke alene er det ulykkeligt, hvis personer får en gren eller et træ i hovedet. Eller hvis en ejendom bliver helt eller delvis ødelagt. Det kan også blive dyrt, hvis træet er dit ansvar.

Der findes en del eksempler, hvor der er udbetalt store erstatninger i forbindelse med væltede træer, som har forvoldt skade eller død.

For at undgå et sådant juridisk og økonomisk ansvar, er det nødvendigt at kunne dokumentere, at man har gjort alt, hvad man kunne, for at undgå ulykken.

Har man derfor

  • Skove, der støder op til veje med lovlig offentlig færdsel
  • Alléer
  • Enkelttræer stående hvor mennesker færdes
  • Skove hvor folk færdes
  • Offentlige arealer, hvor folk færdes. F.eks.;
  • parker
  • kirkegårde
  • parkeringspladser

vil det være en rigtig god idé at overveje, hvordan man kan sikre sig bedst muligt i forholdet til risikotræer.

Hvorfor sker skaderne?

Sunde træer i deres bedste alder er normalt stærke og modstandsdygtige, og vælter eller flækker kun i forbindelse med kraftige storme eller orkaner. Men hvis et træ er angrebet af ved-nedbrydende svampe, eller er blevet fysisk skadet ved f.eks. en påkørsel eller overgravning af rødder, vil træets styrke med tiden blive svækket så meget, at det ender med at blive et risikotræ. En særlig risiko er også knyttet til gamle træer, hvor svækkede grene kan brække af og falde ned. Selv en ’mindre’ sidegren på et stort, gammelt træ kan veje adskillige hundrede kilo, og kan let slå et menneske ihjel.

Træer på offentlige eller by-agtige arealer vil ofte være en særlig sag. Her er man ofte tvunget til at tage vidtgående hensyn til andre forhold end lige netop træernes sundhed og styrke. Foruroligende ofte kan man konstatere uhensigtsmæssig etablering eller efterfølgende pleje – i visse tilfælde direkte mishandling - som f.eks. kan skyldes nyanlæg af veje og pladser, vinter-saltning, gravearbejde i forbindelse med rørføringer samt græsslåning. Alle sådanne faktorer kan være med til at skabe risikotræer.

Hvad kan man gøre ?

Skovdyrkerne kan være behjælpelige med enkeltstående eller årligt tilbagevendende tilsyn med risiko-træer eller risiko-områder. En tilhørende rapport dokumenterer tilsynet og den faglige vurdering, ligesom den kan give anbefalinger angående eventuel pleje eller fældning. Den praktiske gennemførelse af en sådan eventuel pleje eller fældning kan Skovdyrkerne naturligvis også være behjælpelig med.

Der kan dog aldrig gives nogen 100% garanti imod, at træer vælter eller grene falder af. Ikke alle skrøbeligheder og dårligdomme kan erkendes på træernes ydre. En rapport som ovennævnte vil dog normalt være nok til at bevise, at man har gjort tilstrækkeligt til at undgå juridisk og økonomisk ansvar, hvis uheldet alligevel skulle være ude.

Skovdyrkerne kan også være behjælpelige med det forebyggende. Altså rådgivning og/eller udførelse af anlæg og pleje, hvor man tager hensynet til væksternes fremtidige sundhed samt sikkerhed og stabilitet i betragtning, således at man ikke ender i en situation med masser af risikotræer.

I videoen her kan du se hvad vi kigger efter, når vi vurderer om et træ er et risikotræ