Skovdyrkerne udarbejder også vurderinger

Skovdyrkerne har en lang tradition for at vurderer, alt hvad der har med træer og skov at gøre. Det har vi gjort for skovejere, domstole, kommuner, ejendomsmæglere mv. Vi vurderer enkelttræers værdi, vi vurderer handelsværdier på skov-,  og vi vurderer arealer med juletræer og klippegrønt. Det sker oftest i forbindelse med retssager, ekspropriationer, ejendomshandler m.m. Vi har lokalkendte specialister i hele landet. Vi arbejder hurtigt, effektivt og til en attraktiv pris.

Vurdering er en naturlig del af den rådgivning Skovdyrkerne tilbyder.

Den kan handle om: 

  • Fastsættelse af en erstatning i forbindelse med ekspropriationer
  • Beregning af værdi af enkelt træer
  • Bedømmelse af træers sundhed – særligt enkeltstående og markante af slagsen
  • Bud på en mulig handelsværdi for et skovstykke, juletræskulturer eller en skovejendom
  • Udtalelser til myndigheder - eksempelvis Skat - om skovens eller juletræernes driftsmæssige status
  • Syns- og skønsforretninger
  • Deltagelse i hegnssyn
  • Og meget andet

Fælles for den type opgaver er, at de kræver erfaring og indgående kendskab til de ofte komplicerede beregninger, der ligger bag en korrekt værdisætning. Viden om kutymer og fortilfælde er også afgørende faktorer.

Vi har hos Skovdyrkerne specialister, der kan påtage sig den slags opgaver. Herunder er der lidt mere om de konkrete opgavetyper;

Ekspropriationer

I forbindelse med en ekspropriation mødes man ofte af et tilbud fra fx vejmyndighederne. De har til opgave, helt naturligt, at sikre det bedste og billigste anlæg, og de vil naturligt nok altid prøve at lægge prisen lavt. Der findes imidlertid en anerkendt praksis for beregning af erstatninger for skov, som vi altid tager udgangspunkt i. Udover en beregning af det konkrete tab ved det eksproprierede skovstykke, tager den også hensyn til bl.a. de følgeskader der kan opstå i de øvrige bevoksninger, de kommende års produktionstab som følge af indgrebet og den forøgede risiko for stormfald.

Erfaringen viser at den erstatning, der kan beregnes efter disse principper, som regel overstiger den erstatning, som skovejeren først tilbydes. Erfaringen viser også, at ekspropriationskommissionen typisk giver lodsejer medhold, når han har benyttet sagkyndig bistand til beregning af sit erstatningskrav. I øvrigt kan udgifter til denne form for rådgivning indregnes i erstatningen.

Enkelttræer

Der findes også et regelsæt for værdisætning af enkelttræer, som myndighederne har godkendt. Det indeholder parametre som sundhed, størrelse, alder, forventet restlevetid, placering, herunder forhold som æstetik, arkitektur, synlighed og miljø. Under sundhed vurderes såvel status for rødder, stamme, hovedgrene, mindre grene som knopper.

De enkelte elementer gives point, der ganges og divideres, hvorefter kvadratroden, i helt bogstavelig forstand, til sidst uddrages, og på det grundlag beregnes træets værdi. Der kan være tale om betragtelige beløb, så det er vigtigt, at ens krav er fagligt vurderet.

Handelsværdier

Skov handles ligesom landbrug typisk i kr. per hektar, som det også er kendt fra landbruget. Naturligvis har jordens produktionskapacitet(”bonitet”) indflydelse på prisen. Men endnu større betydning har ting som skovstørrelse, jagtmuligheder, beliggenhed, eventuelle bindinger i form af fredninger, afstand til større befolkningscentre m. m. Den stående vedmasse, arts- og alderssammensætning i skoven betyder noget for indtægtsmulighederne ikke mindst på kort sigt, hvorfor de også indgår i vurderingen.

Med udgangspunkt i det kendskab, man har til handler i lokalområdet, korrigers der for de øvrige nævnte faktorer. Skovdyrkerne har udviklet et system til scoring af disse faktorer med henblik på en så retvisende prissætning som muligt.

Er der tale om juletræsproduktion, spiller de kommende års økonomi ofte en stor rolle i vurderingen. Hvad kan et forventet afkast af investeringen i et køb være - eller omvendt, hvad går man glip af ved salg. Her spiller markedsindsigt og erfaringer med oparbejdning og afsætning en vigtig rolle, når en rigtig handelspris skal fastsættes. Med en omsætning årligt på mere end 1 mio. juletræer har vi i Skovdyrkerne en rimelig føling med markederne.

Kontakt de lokale skovdyrkere for den rigtige vurdering

Find den lokale forening ved et klik på kortet øverst og find den rette til din vurderingsopgave. Der kan du også læse mere om den nærmeste Skovdyrkerforening.